”NOD möter” med hållbarhetsfokus

Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 gäller allas framtid och spänner över många sakpolitiska områden. Nu kommer samtalsserien NOD möter i artikelform ha ett tydliga fokus på hållbarhetsfrågor inom ramen för Agenda 2030.

Nedan finner du artiklarna som ingår i hållbarhetsserien.

agenda203030303

”Om inte alla människor är fria att bestämma över sin egen kropp och sexualitet så kommer det vara svårt att nå många av hållbarhetsmålen.”

I Agenda 2030 fastställs visionen om alla människors rätt till god hälsa och ett långt, friskt liv. En vision som delas med bland annat organisationen RFSU, som arbetar för främjandet av sexuella och reproduktiva rättigheter.

NOD möter Hans Linde, ordförande för RFSU, som berättar om organisationens arbete med Agenda 2030 samt varför värnandet om sexuella och reproduktiva rättigheter bidrar till fler måluppfyllelser än god hälsa.

”För oss som MR-organisation är det en tydlig uppmaning från rättighetsbärarna att ingen får lämnas utanför i arbetet med att förverkliga de mänskliga rättigheterna.”

Bejakandet av de mänskliga rättigheterna är en mycket central del i Agenda 2030. För många människorättsorganisationer, däribland Fonden för mänskliga rättigheter (MR-fonden), är därför arbetet med de globala målen en välintegrerad del i verksamhetens löpande arbete.

NOD möter Ulrika Strand, Generalsekreterare på MR-fonden, som berättar om hur organisationens arbete är tätt sammanlänkat med måluppfyllandet av Agenda 2030. 

”Det är otroligt viktigt att det finns en ärlighet från producenternas sida för att uppnå målen kring rättvis och hållbar konsumtion”

De globala målen tar avstamp i såväl social som ekologisk hållbarhet och kombinerar därmed människorättsperspektiv med klimatfrågor. Det gör även organisationen Jordens Vänner, vars verksamhet utgår från ledordet ”klimaträttvisa”.

NOD möter Nastaran Zargari, styrelseledamot för Jordens Vänner, som berättar om begreppet klimaträttvisa i relation till Agenda 2030 samt om organisationens arbete med ”Svenska Greenwashpriset”.

”Barnkonventionen och Agenda 2030 kompletterar varandra”

Barnrättsperspektivet på Agenda 2030 kan inte nog betonas. Det menar bland annat UNICEF, som sedan 1946 arbetat för att stärka barns rättigheter världen över.

NOD möter Karin Strömstedt Johansson, programansvarig för Agenda 2030 och global utveckling på UNICEF Sverige, som berättar mer ingående om varför barnrättsperspektivet bör ses som en självklar utgångspunkt i genomförandet av agendan.

”Det är tillsammans vi kan dela vår klimatångest, lära av varandra och förändra världen”

Under de senaste åren har en stor barn- och ungdomsrörelse vuxit fram världen över för att sätta ljuset på klimatfrågor, däribland klimatmålen i Agenda 2030. En organisation som varit aktiv i den rörelsen och under många år engagerat barn och unga i frågor om klimat och naturskydd är Fältbiologerna.

NOD möter Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna, som berättar om organisationens arbete med Agenda 2030 och hur ungas organisering kan leda till konkreta klimatförbättringar.

”I den bästa av världar hade stark demokrati varit ett av de globala målen.”

För många civilsamhällesaktörer är målformuleringarna i Agenda 2030 en självklar del i den löpande verksamheten. Fattigdomsbekämpning utgör exempelvis det allra första målet i agendan och är samtidigt ett av grundfundamenten i biståndsorganisationen IM:s (Individuell Människohjälp) arbete.

NOD möter Martin Nihlgård, Generalsekreterare för IM, som berättar om hur organisationens verksamhet har stark anknytning till Agenda 2030 samt varför en stark demokrati kan ses som en förutsättning för agendans förverkligande.

“Ett viktigt verktyg för att skapa hållbar utveckling är barn och ungas inflytande.”

I mål 16 i Agenda 2030 formuleras målsättningen om en värld fri från alla former av våld mot barn – en målbild som delas av många barnrättsorganisationer, däribland stiftelsen Friends. NOD möter Maja Frankel, generalsekreterare för Friends, för att höra hur hon menar att arbetet mot mobbning och för varje barns trygghet är en avgörande komponent för en hållbar värld.

”Agenda 2030 är bara två upphandlingar bort. Det börjar bli bråttom.”

För att Sverige ska kunna realisera målen i Agenda 2030 förutsätts en ansvarsfull hantering av landets gemensamma resurser. Det menar bland annat Upphandlingsmyndigheten som arbetar för att hanteringen av ekonomiska medel inom offentlig sektor ska bidra till positiv samhällsutveckling.

NOD möter Annie Stålberg, chef för Hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten, som förklarar varför hållbar upphandling är ett viktigt verktyg för att uppnå målen i Agenda 2030. 

”Vikten av ett gemensamt ägandeskap för att genomföra målen i agendan kan inte nog understrykas.”

Med fokus på stärkt demokrati och välfärd arbetar Forum – idéburna organisationer med social inriktning för att civilsamhället ska ses som en central och värdefull del av en hållbar samhällsutveckling. Utifrån det perspektivet arbetade organisationen fram spotlight-rapporten Civilsamhället för en hållbar framtid.

Nod möter Emilie Weiderud, författare till rapporten, som berättar om rapportens syfte och innehåll.

”Det är viktigt att civilsamhället, där fackföreningsrörelsen ingår, granskar och följer upp regeringens arbete med Agenda 2030”

I juli 2021 presenterades regeringens frivilliga granskning av Sveriges genomförande av Agenda 2030 vid FN:s högnivåmötet för hållbar utveckling. Runt samma tid publicerade ett antal civilsamhällesorganisationer så kallade spotlight-rapporter, som syftar till att komplettera den nationella granskningen med civilsamhällets perspektiv på måluppfyllandet.

Två av organisationerna som valde att gemensamt lyfta sina perspektiv är Union to Union och Concord Sverige.

NOD möter Ruben Wågman, Påverkansrådgivare på Union to Union och medförfattare till rapporten, som berättar om det fackliga perspektivet på Agenda 2030.

”Det krävs arbete på bred front om vi på allvar ska uppnå alla mål och möta ambitionen att utrota fattigdom”

Att ingen människa ska leva i fattigdom är inte bara det första målet i Agenda 2030 utan även kärnan i Sveriges biståndsmyndighets (Sida) arbete.

NOD möter Elina Scheja, utvecklingsanalytiker på Sida, som berättar om myndighetens arbete för måluppfyllelsen av Agenda 2030.

 

”Vi är övertygade om att ju mer människor kan om dessa frågor, desto mer agerar de för en rättvis och hållbar värld”

Global utveckling utifrån ett hållbart och rättvist perspektiv kräver kunskap, debatt och engagemang. Det menar Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) som arbetar för att fler ska känna sig inkluderade och engagerade i uppfyllandet av de globala målen.

NOD möter FUF:s kanslichef Anna Sjöberg Tibblin, som delar med sig av föreningens perspektiv på Agenda 2030 och ger konkreta tips på hur fler kan bidra till agendans måluppfyllnad.

 

”Pandemin visar klart och tydligt att världen hänger samman – vi behöver globala lösningar”

Ambitiösa mål inom ramen för Agenda 2030 kan både vara svårare att nå på grund av pandemin, men också viktigare att beakta i ett läge där det krävs en hållbar omstart.

NOD möter Karin Zilliacus, ny vikarierande policysamordnare för jämställdhet och Agenda 2030 på CONCORD Sverige, för att samtala om Sveriges arbete med hållbarhetsmålen och civilsamhällets kraft att göra skillnad.

 

”De globala målen är vårt viktigaste verktyg för att driva på den förändring som krävs”

De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 hänger samman. För WaterAid, som sedan starten 1981 arbetar för att alla ska ha tillgång till rent vatten, är vissa hållbarhetsmål i större fokus än andra. Men målen relaterar också till varandra på ett tydligt sätt. Därför menar WaterAid att deras insatser möjliggör hållbarhet även inom andra Agenda 2030-områden.

NOD möter Anna Nilsdotter, generalsekreterare på WaterAid, för att höra mer om organisationens arbete med och perspektiv på hållbarhetsmålen.

 

”Många gånger finns kopplingar man inte arbetar med till vardags”

Arbetet med att nå målen inom ramen för Agenda 2030 kräver en bred mobilisering, inte minst för att nå samhällets mer sårbara grupper.

NOD möter Kajsa Buzaglo Olofsgård, styrelseledamot i PRO Global och tidigare svensk chefsförhandlare för Agenda 2030, för att höra om processen med att utveckla agendan, hur äldrefrågor relaterar till målen och vad som krävs för en hållbar omstart efter pandemin.