”De globala målen är vårt viktigaste verktyg för att driva på den förändring som krävs”

De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 hänger samman. För WaterAid, som sedan starten 1981 arbetar för att alla ska ha tillgång till rent vatten, är vissa hållbarhetsmål i större fokus än andra. Men målen relaterar också till varandra på ett tydligt sätt. Därför menar WaterAid att deras insatser möjliggör hållbarhet även inom andra Agenda 2030-områden. NOD möter Anna Nilsdotter, generalsekreterare på WaterAid, för att höra mer om organisationens arbete med och perspektiv på hållbarhetsmålen.

bra bildformat för nod möter agenda

WaterAid arbetar i några av världens fattigaste länder för att fler människor ska få tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Det operativa arbetet innebär att WaterAids till exempel bygger toaletter och ser till att människor har möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten. Satsningarna utförs i samhällen och hem, i skolor och på sjukhus.

Sedan WaterAid startade 1981 beräknar organisationen att över 28 miljoner människor har fått rent vatten, 28 miljoner har fått toaletter och 18 miljoner har fått hygienmöjligheter. NOD möter Anna Nilsdotter, generalsekreterare på WaterAid, för att bland annat samtala om organisationens hållbarhetsarbete, vikten av påverkan och hur olika Agenda 2030-mål relaterar till varandra.

Ni arbetar väldigt konkret med hållbarhetsmålet 6 som handlar om rätten till rent vat­ten och san­itet. Kan ni berätta kort om hur ert konkreta arbete kan se ut globalt för att bidra till detta?

– Den viktigaste delen av vårt arbete, det som ger bäst och mest hållbar effekt, är vårt påverkansarbete, samt det som på branschspråk kallas kapacitetsbyggande. WaterAid arbetar utifrån principen ”Do some, influence the rest.” Det innebär att vårt arbete ska ge ringar på vattnet och skapa större samhällsförändring. I det arbetet stöttar och påverkar vi myndigheter och regeringar att göra mer. För det är deras ansvar att människor har vatten.

– Genom att påverka, och öka kunskapen och kapaciteten hos lokalbefolkning, myndigheter, regeringar och institutioner, försäkrar vi oss om att våra insatser blir hållbara, och att de kan skalas upp och skapa förändring i hela samhället. Ett bra exempel på det är vårt arbete i Bangladesh tillsammans med H&M Foundation, där WaterAid har byggt vissa offentliga toaletter, och där lokalbefolkning och lokala myndigheter sköter underhållet av toaletterna. Enligt samma modell har nu myndigheterna byggt många fler liknande toaletter i andra delar av landet.

– I allt detta arbete är de globala hållbarhetsmålen ett oerhört viktigt verktyg. För de innebär att vi globalt och lokalt kan pressa och stötta länder och myndigheter att ta sitt ansvar.

Hur arbetar ni med andra hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030? Hur relaterar rätten till rent vatten och sanitet till andra hållbarhetsmål?

– Vår utgångspunkt är alltid rent vatten, sanitet och hygien, alltså mål 6. Men genom det målet arbetar vi med flera av de andra hållbarhetsmålen. Rent vatten, toaletter och hygien är helt avgörande för att flera av de andra hållbarhetsmålen ska kunna uppnås. Rent vatten krävs för att utrota fattigdomen (mål 1), minska undernäring (mål 2), förbättra hälsa och sjukvård (mål 3), barn ska kunna gå i skolan (mål 4), jämställdhet ska kunna uppnås (mål 5), hållbara städer kunna byggas (mål 11) och samhällen ska kunna klimatanpassas (mål 13).

– Vi brukar säga att mål 6 går som en blå (!) tråd genom de andra hållbarhetsmålen. I vårt påverkansarbete är vår kanske viktigaste uppgift, i alla fall globalt och nationellt, att trycka på för att arbetet med de olika globala målen måste integreras med varandra. Exempelvis att ett land inte kan budgetera och planera för förbättrad sjukvård utan att också arbeta för att sjukhus och samhällen ska få hållbar tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

Har ni några konkreta exempel på detta?

– Som ett exempel har WaterAid i Sverige, med stor framgång, förespråkat att rent vatten, sanitet och hygien ska få en tydligare plats i den feministiska utrikespolitiken. Ett globalt exempel är att en resolution som upp­ma­nar världens län­der till ökade in­satser för rent vat­ten, san­itet och hy­gien på sjukhus och sjukvård­san­läg­gningar röstades igenom av World Health Assembly, Världshälsoorganisationens beslutande organ, under 2019. WaterAid var med och tog fram resolutionen och påverkade för att den skulle röstas igenom, vilket alltså också hände.

– I vårt direkta arbete så har vi ett stort fokus på rent vatten, sanitet och hygien inom sjukvården och på skolor. Idag saknar vartannat sjukhus i låginkomstländer tillgång till rent vatten. Som ett resultat riskerar människor att dö när de söker vård eftersom läkaren som behandlar dem inte kan tvätta händerna mellan patienter. Bara under förra året såg WaterAid till att över en miljon människor fick rent vatten på det sjukhus där de söker vård, och över 200 000 elever fick en bra och hygienisk toalett på skolan där de går.  

Hur har pandemin påverkat den globala tillgången till rent vatten och sanitet?

– Det är en fråga med två svar. Å ena sidan så har pandemin påverkat WaterAids arbete enormt mycket, precis som det har påverkat alla i hela världen. På grund av pandemin, och hårda restriktioner i flera länder där vi arbetar, så har vissa projekt och program behövt pausas eller förändras. Det har helt enkelt blivit svårare att arbeta ute i samhällena med att konstruera vattensystem och bygga toaletter. Trots det har vårt arbete till stor del fortsatt, något som har varit viktigare än någonsin under pandemin eftersom rent vatten och hygien är så avgörande för hälsa och en fungerande sjukvård.

– Och å andra sidan har pandemin verkligen satt vikten av hygien i fokus. Under ett helt år har hela världen pratat om hur viktigt det är att tvätta händerna med tvål och rent vatten. Men idag saknar otroligt nog tre miljarder människor den möjligheten. WaterAid har i decennier arbetat både med att förbättra människors möjlighet till hygien, och med att få politiker, myndigheter, institutioner och biståndsgivare att på allvar satsa på denna fråga. Trots att hygien av Världsbanken beskrivits som den mest kostnadseffektiva insatsen för global hälsa är det en fråga som alltid varit nedprioriterad. Vi på WaterAid hoppas att det nu verkligen satsas på hygien, och har sett positiva tendenser det senaste året. Exempelvis skrev Sverige, genom dåvarande biståndsministern Peter Eriksson, tillsammans med WaterAid under ett upprop i maj 2020 om att prioritera hygien. 

Märker ni något förändrat beteende i givandet till organisationer som WaterAid?

– När det kommer till givandet så var vi såklart väldigt oroliga i början av pandemin för att stödet till organisationer som WaterAid skulle minska. Sverige har drabbats hårt av pandemin, och hundratusentals människor har lidit av sjukdom, dödsfall, förlorade jobb och försämrad ekonomi. Trots det har vi sett ett ökat givande, och ett ökat engagemang, för WaterAid och våra frågor. Vi har idag fler månadsgivare än vi hade för ett år sedan, och trots de ekonomiska svårigheterna har vi sett ett stort engagemang från företag att samarbeta med oss och bidra till en mer hållbar värld. Det gör mig på riktigt rörd att så många människor och företag i Sverige har visat en så stor vilja att hjälpa människor i de allra fattigaste länderna, trots alla svårigheter som vi upplever här.  

Finns det interna processer hos er på WaterAid där ni tar Agenda 2030-målen i beaktande?

– De globala målen är ett kraftfullt verktyg som vi kan använda både för att stötta och påverka länder och myndigheter, och för att engagera företag och andra givare till att bidra för en hållbar värld. Och det behövs. I nuvarande takt kommer alla människor inte att ha rent vatten till 2030, och mål 6 därför inte att nås. Enligt WaterAids analys behöver antalet människor som nås med rent vatten  fördubblas jämfört med idag för att alla människor ska ha grundläggande tillgång till rent vatten år 2030.

– Mer måste alltså göras, och de globala målen är vårt viktigaste verktyg för att driva på den förändring som krävs. WaterAid tar alltså inte bara de globala målen i beaktande, de är en integrerad del av allt vårt arbete, både i det dagliga arbetet och i våra globala strategier.