”Barnkonventionen och Agenda 2030 kompletterar varandra”

Barnrättsperspektivet på Agenda 2030 kan inte nog betonas. Det menar bland annat UNICEF, som sedan 1946 arbetat för att stärka barns rättigheter världen över. NOD möter Karin Strömstedt Johansson, programansvarig för Agenda 2030 och global utveckling på UNICEF Sverige, som berättar mer ingående om varför barnrättsperspektivet bör ses som en självklar utgångspunkt i genomförandet av agendan.

Karin Unicef

UNICEF är ett oberoende FN-organ och en av de största barnrättsorganisationerna i världen. Med Barnkonventionen som verktyg arbetar organisationen för en bättre värld för alla barn. Karin Strömstedt Johansson arbetar på UNICEF Sverige, som programansvarig för Agenda 2030 och global utveckling. I sin roll arbetar hon med alla dimensioner av hållbarhet som påverkar barn på olika sätt – ett arbete som gjort det tydligt att barns rättigheter inte går att separera från det övergripande arbetet med de globala målen;

– Barnrättsperspektivet behöver finnas med i hållbarhetsarbetet, det är inget separat utan ingår i Agenda 2030. Barnkonventionen och Agenda 2030 kompletterar varandra. Sverige politik och vårt internationella utvecklingssamarbete behöver göra mesta möjliga nytta för barns rättigheter.

På vilket sätt är UNICEF:s arbete konkret kopplat till realiserandet av Agenda 2030?

– Miljontals barn saknar livsviktiga saker som de har rätt till. Som till exempel rent dricksvatten, grundläggande sjukvård, en skola att gå till, eller skydd mot konflikter och övergrepp. Alla målen är viktiga för barn, men UNICEF har identifierat att 48 av de 169 delmålen är direkt relevanta för att stärka barns rättigheter. Man skulle kunna säga att uppfyllelsen av barns rättigheter är helt kritiskt för att faktiskt uppnå merparten av globala målen.

– Globalt har UNICEF ett formellt ansvar för sju av delmålen, såsom avskaffandet av barnäktenskap, minska barnadödlighet med mera. UNICEF har alltså fått ansvaret att följa upp på målen som vi är “förmyndare” för. Sen är vi tillsammans med andra organisationer (exempelvis Världshälsoorganisationen) delansvariga för ytterligare tio mål, som till exempel födelseregistrering, barnvaccinering utrotandet av barnarbete.

 Ser du några målsynergier och/eller målkonflikter i agendan som du särskilt vill lyfta?  

– Det är viktigt att se målen som ett komplement till de FN-konventioner som mycket arbete för mänskliga rättigheter i världen grundar sig på. De globala målen har starka kopplingar till Barnkonventionen och alla mål är viktiga för att stärka barns rättigheter. Det som är bra med målen är att synergierna blir så tydliga mellan olika mål och att det som sker inom ett område påverkar något annat i positiv eller negativ riktning. Målkonflikter ser vi tyvärr också, men det är inte något som ligger i själva Agenda 2030 utan handlar om att länder inte lever upp till målen i den. 

Agendan utgår från principen ”Lämna ingen utanför”, vad innebär det utifrån er verksamhet?

– För oss på UNICEF handlar det om att stärka rättvise- och rättighetsperspektivet – för att målen ska kunna nås måste alla människor inkluderas. Barn och unga behöver inkluderas mer och vi behöver öka kunskapen och delaktigheten – alla, inklusive barn och unga, ska veta mer om målen och förstå att de själva är viktiga aktörer i arbetet med att uppnå dem. Även om vuxenvärlden behöver ta ansvar måste barn få komma till tals.

– ”Lämna ingen utanför” handlar också om att öka investeringarna inom främst de samhällsområden som rör barn för att stärka barns rättigheter. För oss handlar det också om att öka jämställdheten så att pojkar och flickor ges samma möjligheter. Barn med funktionsnedsättning måste få samma förutsättningar som andra.

– På global nivå behöver vi även överbrygga den digitala klyftan. Under lockdowns har det blivit tydligt att de som saknar uppkoppling hamnar på efterkälken alltmer. UNICEF kämpar för varenda unge helt enkelt.

 Slutligen, har du några tips och råd till den som vill vara med och verka för en bättre värld för alla barn?

 – Man kan engagera sig i en av UNICEF:s frivilliggrupper, eller bli världsförälder på unicef.se, och som förälder kan man prata om globala målen med sina barn. Fråga på skolan om utbildningar i barnkonventionen eller globala målen. UNICEF kan hjälpa till med detta då vi har barnrättsinformatörer som kan komma på besök till skolor och till idrottsföreningar. För företag har vi tagit fram ett nytt koncept som kallas Barnhjälte. Det är ett kunskapsabonnemang där man får ta del av näringslivsanpassat material knutet till Barnkonventionen och de globala målen. Genom filmer, intervjuer och artiklar kan företag öka medarbetarnas kunskap om frågorna som ett led i företags hållbarhetsarbete.

– Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Tillsammans går att det att bidra till förändring.