”Om inte alla människor är fria att bestämma över sin egen kropp och sexualitet så kommer det vara svårt att nå många av hållbarhetsmålen.”

I Agenda 2030 fastställs visionen om alla människors rätt till god hälsa och ett långt, friskt liv. En vision som delas med bland annat organisationen RFSU, som arbetar för främjandet av sexuella och reproduktiva rättigheter. NOD möter Hans Linde, ordförande för RFSU, som berättar om organisationens arbete med Agenda 2030 samt varför värnandet om sexuella och reproduktiva rättigheter bidrar till fler måluppfyllelser än god hälsa.

hans linde

Riksförbundet för Sexuell Upplysning – RFSU ­– har sedan 1933 arbetat för rätten till sexuell och reproduktiv hälsa. Genom utbildningsinsatser och påverkansarbete har organisationen genom åren framgångsrikt drivit igenom frågor som rätten till abort och preventivmedel, sexualundervisning i skolorna och avkriminalisering av homosexuella. Hans Linde är sedan 2017 ordförande för organisationen och förklarar hur Agenda 2030 är en viktig del av verksamheten:

– En hållbar utveckling är utgångspunkten för all RFSU:s verksamhet. Genom kunskap, engagemang och påverkan försöker vi bidra till genomförandet av Agenda 2030. Bakom namnet RFSU finns en rad olika typer av verksamhet och dynamiker som förenas av en gemensam värdegrund. Det har möjliggjort synergier och att arbeta innovativt med hållbarhetsfrågorna. 

På vilket sätt arbetar ni i praktiken med agendan?

– Vi arbetar med att skapa opinion och engagera människor och civilsamhälle för Agenda 2030. Genom vår årliga Barnvagnsmarsch samverkar vi med andra organisationer och ger människor möjlighet att ta ställning mot mödradödligheten. I år deltog 4300 personer och tack vare 105 ambassadörer kunde vi föra samtal från Kiruna till Trelleborg om rätten till sin kropp och sexualitet.

– I vårt arbete med politisk påverkan följer vi hur Sverige bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Vi stödjer samtidigt våra partners runt om i världen i deras arbete med påverkan och ansvarsutkrävande.

– Vi bidrar med vår kunskap bland annat genom att samverka med SCB kring att ta fram indikatorer för de hållbarhetsmål som berör SRHR, det vill säga sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

– Ett annat konkret exempel är att RFSU har stöttat uppbyggnaden av ett bolag i Latinamerika som arbetar med att säkra tillgången till preventivmedel i en region där många har mycket begränsade möjligheter att fatta beslut om sin egen kropp, till exempel i Venezuela, El Salvador och Bolivia. Vi kunde gå in som en relevant partner eftersom RFSU rymmer kombinationen av både en lång erfarenhet av internationellt samarbete och kommersiella verksamhet genom vårt eget bolag RFSU AB. 

I juni 2021 tog ni fram en ny vision för organisationen kopplat till agendan, vill du berätta lite mer om den?

– Vår kongress antog i juni en ny vision för hela RFSU med mål för de kommande tolv åren, som vi döpt till Sextanten. En av förändringarna med Sextanten är att vi nu kopplar vår verksamhet tydligare till Agenda 2030 och sätter SRHR-frågorna i ett bredare hållbarhetsperspektiv.

– Det blev tydligt under vår process med att ta fram den nya visionen att vi behöver sätta in SRHR i ett större sammanhang om vårt arbete ska vara relevant. Hållbarhet i alla dess dimensioner är en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt arbete med att stärka sexuella och reproduktiva rättigheter. Samtidigt ser vi att RFSU har en viktig roll att spela i arbetet med Agenda 2030. Om inte alla människor är fria att bestämma över sin egen kropp och sexualitet så kommer det vara svårt att nå många av hållbarhetsmålen.

Ni driver projektet Body Rights 2030, vad innebär det?

– Med projektet Body Rights 2030 vill RFSU öka kunskapen om hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hänger ihop en med hållbar utveckling och Agenda 2030. 

– En central del har varit att utbilda Body Rights-ambassadör som runt om i hela Sverige hållit utbildningar och samtal på folkhögskolor, Pride-festivaler, politiska ungdomsförbund och hos andra organisationer i civilsamhället. Det har varit ett viktigt sätt att bidra till att fler får kunskap om Agenda 2030 och känner ett eget ägandeskap för hållbarhetsfrågorna, inte minst inom civila samhället och politiken.

– Genom Body Rights 2030 har vi lyckats ta de viktiga samtalen om Agenda 2030 nya forum. 2019 lyckades vi genomföra över 50 utbildningar runt om i Sverige, bland annat på Bokmässan och NärCon –Nordens största spel och cosplayfestiv

Ser du några målsynergier och målkonflikter i agendan som du särskilt vill lyfta?

– Det är tydligt att arbetet med sexuella och reproduktiva rättigheter är beroende av samhällsutvecklingen i stort. Här finns de det synergier mellan de flesta mål, tex med mål 16 om Fredliga och inkluderande samhällen. Vi ser hur väpnade konflikter och humanitära kriser får förödande konsekvenser för i synnerhet kvinnors och hbtqi-personers hälsa och rättigheter, bland annat genom att mödradödlighet, barnäktenskap och sexualiserat våld ökar. Vi ser samtidigt att sexuella och reproduktiva rättigheter bidrar till mer inkluderande samhällen och ökad resiliens både för individen och det samhälle hen lever i.  

– Jag är samtidigt bekymrad över att det finns röster som vill skapa en målkonflikt mellan SRHR och miljömässig hållbarhet. Vi ser hur vissa aktörer vill använda miljömålen för att argumentera för en återgång till en gammaldags befolkningspolitik där människors frihet att fatta beslut om sin egen kropp och sexualitet underordnas andra intressen och mål. Vi ser själva inte att det är en målkonflikt, tvärtom vet vi att samhällen blir mer hållbara när människors sexuella och reproduktiva rättigheter respekteras.

Agendan går under parollen ”Ingen ska lämnas utanför”, vad innebär det utifrån er verksamhet?

– RFSU:s vision är ”En värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sexualitet”. För att vårt arbete verkligen ska vara relevant för alla, måste vi ständigt fråga oss vem som riskerar att lämnas utanför i arbetet med sexuella och reproduktiva rättigheter. Vi har därför tydligt prioriterat frågor om antirasism, för att vi ser att rasism begränsar både många människors sexuella och reproduktiva rättigheter och möjligheter att organisera sig i civila samhället.

– I vårt arbete med sexualundervisning är utgångspunkten att alla unga har rätt till samtal utifrån sina frågor och behov. Vi vet utifrån bland Skolinspektionens granskning att hbtqi-frågor alltför ofta utelämnas i skolans sexualundervisning. Genom vår metodbank har vi tagit fram material och stöd till lärare för att bidra till att skolans sexualundervisning är inkluderande och relevant för alla elever.

– På vår klinik har vi arbetat medvetet för att vara tillgängliga för grupper som ofta riskerar att lämnas utanför arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa, tex utrikesfödda och män. För ett par år sedan startade vi upp familjerådgivning med sexologisk kompetens. Idag ser vi att allt fler som lever i samkönade och/eller flersamma relationer söker sig till oss, som familjerådgivning traditionellt haft svårt att nå. 

– Vi har också identifierat att personer med funktionsnedsättning riskerar att lämnas utanför arbetet med sexuella och reproduktiva rättigheter. Därför inledde RFSU och Funktionsrätt Sverige ett gemensamt projekt, Min sexualitet, min rätt. Tillsammans genomförde vi den första stora kartläggningen av den sexuella hälsan bland personer med funktionsnedsättning. Resultatet använder vi nu för att höja kunskapen och att påverka beslutsfattare.

– I vårt internationella arbete har vi valt att fokusera på partnerskap med organisationer som representerar och organiserar underrepresenterade grupper och som arbetar med frågor där motvinden är som starkast, tillgång till abort, sexualundervisning och hbtqi-personers rättigheter.