NOD är en brygga mellan det offentliga och det civila samhället. Genom att arrangera dialoger och samråd, arbeta med stöd och vägledning och sprida kunskap om samverkan stärker NOD civilsamhällets roll i beslutsfattandet.

Det har två huvudsakliga följder: bredare beslutsunderlag och mer välgrundade beslut. NOD arbetar inom alla politikområden på nationell nivå. Klicka på flikarna för att läsa mer om respektive område.

Dialog och samråd

NOD:s huvudsakliga syssla är att planera och arrangera dialoger och samråd mellan civilsamhället och myndigheter och departement. Syftet är att civilsamhällesaktörerna ska få möjlighet att yttra åsikter och bidra med kunskap om en aktuell politisk fråga.

Hur upplägget för en dialog eller ett samråd ser ut skiljer sig åt. NOD kan till exempel arrangera rundabordssamtal, workshops och konferenser. Det är behovet hos den initierande aktören som styr formen för mötet. NOD är noga med att alla medverkande ska få ut så mycket som möjligt av mötet.

Utgångspunkten för NOD:s uppdrag att arrangera dialoger och samråd är Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsfattandet. För oss på NOD är det viktigt att specificera vilken nivå vi arbetar på, eftersom det styr hur hög grad av inflytande civilsamhällesaktören bör få och hur mycket resurser vi ska avsätta. De aktörer som arbetar med oss behöver inte fundera över exakt vilken samverkansnivå samverkansprocesen sker på.

Här finns dokumentation från tidigare dialoger och samråd

Stöd och vägledning

NOD arbetar med att ge stöd och vägledning till myndigheter, departement och civilsamhällesaktörer som vill få vägledning i samverkansfrågor. Det kan till exempel gälla om och i så fall vilken typ av samverkan som vore lämplig för de behov som beskrivs i ett regeringsuppdrag eller som finns i ett särskilt civilsamhällesprojekt.

De flesta samråds- och dialogprocesser startar med vägledning.

Har ni några funderingar om samverkan? Hör av er till någon av våra projektledare.

Tips till civilsamhället

Är ni en civilsamhällesorganisation som vill samverka? Följ de här tipsen för att stärka möjligheterna att få gehör.

 • Avsätt resurser för att arbeta med samverkansprocessen.
  
→ Utse en ansvarig för att delta i möten, omvärldsbevaka och ta hand om resultaten av samverkan. Använd gärna av MUCF:s samverkansmodell.

 • Sök information om vilka som ansvarar för politikområdet.
  
→ Ligger frågan på nationell nivå? Om inte: läs mer om kommunal och regional samverkan här.
  → Vilket departement ligger frågan under? Vilka statstjänstemän och politiker är ansvariga?
  → Vilka politiska processer pågår inom frågan? Finns det relevanta utredningar att ha koll på?


 • Fundera över vilken typ av kunskap ni har och vad ni skulle kunna bidra med. Har ni behov av information?

 • Överväg på om ni skulle ha större inflytande genom påverkansarbete, till exempel en kampanj eller en debattartikel.
 • Är ni inbjudna till ett samråd eller en dialog? Kom ihåg att hålla fokus på temat för att få gehör.
 • Har ni frågor? Kontakta oss så svarar vi efter bästa förmåga!

Kunskapsspridning

NOD arbetar också med att sprida kunskap om civilsamhället. Det inkluderar att producera rapporter och lägesbilder, att arrangera seminarier och panelsamtal och att samla statistik och fakta om civilsamhället. Har ni frågor om civilsamhället eller samverkan mellan civilsamhället och det offentliga? Hör av er så gör vi vårt bästa för att hjälpa till.

Läs nyheter, lägesbilder och rapporter här

Besök vår kunskapsbank här

Koden – ett verktyg för dialog och samverkan

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Ladda ner dokument