640 Medlems-organisationer
15 Paraply-organisationer

NOD arbetar med att facilitera möten och skapa förutsättningar för samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Det kan göras i olika former, beroende på sakfråga och antal deltagare. De tjänster NOD erbjuder offentliga och ideella aktörer kan skilja sig åt. NOD arrangerar också seminarier och workshops.

Vi erbjuder din offentliga eller ideella organisation en mötesplats för samråd och dialog. Bland våra verksamheter återfinns samråd i form av till exempel rundabordssamtal, som är begränsade i tid men som samlar relevanta aktörer för att utbyta erfarenheter.

Ett exempel på rundabordssamtal som NOD har genomfört är den träff om unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), där ett tiotal aktörer inom det offentliga och civilsamhället deltog. Rundabordssamtalet arrangerades tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Andra verksamheter innebär längre samtalsserier för att föra en dialog mellan sektorerna i syfte att över tid skapa en bättre förståelse kring olika sakfrågor och samhällsutmaningar. Detta kan exempelvis ske i form av lärnätverk.

Lärnätverken leder till samtal där olika utvecklingsområden identifieras tillsammans. Under mötesserien finns det utrymme att utbyta tankar och ställa frågor till relevanta motparter. Formerna för träffarna kan variera beroende på tema. En generell struktur är dock att en serie möten arrangeras för att underlätta dialog mellan berörda offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer. Mer om lärnätverk kan du läsa om längre ner på sidan.

NOD:s verksamheter utgår i stor utsträckning från Europarådets kod ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen” för att finna lämpliga former för samverkan.

Initiera en ny dialog

Har du ett tema som din organisation vill samverka kring? Både offentliga aktörer och civilsamhället kan sända en förfrågan. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Larnatverk

Lärnätverk

De olika lärnätverken har olika teman. Flera nätverk kan pågå samtidigt, utifrån olika sakfrågor och med olika deltagare. Nedan finner du exempel på lärnätverk.

Upphandling

I oktober 2018 genomfördes det första mötet inom ramen för lärnätverket för upphandlingsfrågor.

Mötesserien, som arrangeras i samarbete med Upphandlingsmyndigheten, syftade till att skapa bättre förutsättningar för civilsamhällesorganisationer att delta i offentliga upphandlingar.

Under lärnätverket har bland andra Konkurrensverket, Unizon och Frälsningsarmén presenterat sitt arbete med upphandlingsfrågor. Lärnätverket avslutades med en konferens i december 2019.

Med i lärnätverket

I lärnätverket ingick ett tiotal offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer.

Här kommer information om NOD:s övriga lärnätverk att finnas tillgängligt. Just nu finns det flera initiativ till nya lärnätverk som vi kommer att informera om på hemsidan.

Kontakt

Lina Fridén

Projektledare lina.friden@nodsverige.se 072-204 38 25

Lina ansvarar för utveckling och genomförande av lärnätverk.