NOD arbetar med att skapa förutsättningar för samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället genom att planera och organisera möten.

Vi underlättar samverkan mellan offentliga och ideella aktörer. Samverkan kan se olika ut beroende på sakfråga och antal deltagare. Ofta handlar det om samråd eller dialogprocesser.

NOD stöttar den initiativtagande parten att formulera syfte och mål, och är involverade genom hela samverkansprocessen: från planering, via genomförande, till uppföljningsarbete. Vid sidan av detta arrangerar NOD seminarier och workshops. Vi producerar dessutom skriftliga underlag för olika ändamål. Våra verksamheter beskrivs närmare nedan.

Samråd och dialoger

Samråden arrangeras endast efter initiativ av en offentlig aktör. Utgångspunkten är att den offentliga aktören behöver civilsamhällets kunskap eller synpunkter. Antalet träffar och inbjudna civilsamhällesaktörer varierar beroende på syfte och mål. Vid behov kan NOD arrangera en serie samråd i mer långsiktiga processer.

Bland de mötesformer som kan initieras av både offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer återfinns bland annat rundabordssamtal, som är begränsade i tid men som samlar relevanta aktörer för att föra dialog utifrån tydligt definierade teman.

NOD:s verksamheter utgår från Europarådets kod ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen” som sätter ramarna för hur samverkan mellan civilsamhället och det offentliga ska se ut. Mer information om koden finns i ett avsnitt längre ner på sidan.

Skriftliga produkter

NOD erbjuder ett antal olika skriftliga produkter som vid behov kan kopplas ihop med samråds- eller dialogprocesser. Produkterna anpassas efter situation och aktör, men kan i grova drag delas in utifrån när i processerna de passar in. Följande typer av underlag och skrifter kan produceras:

 • Dokumentation: I samband med samverkansprocesser sammanställs alltid dokumentation. Formatet skräddarsys utifrån målet med samverkan men syftet är alltid att samla resultaten av samtalen. 
 • Kartläggning: NOD kan ta fram kartläggningar av till exempel organisationer, myndigheter eller offentliga utredningar som är relevanta under arbetet med en viss fråga. Vid behov kan en sammanställning av utmaningar som målgruppen uppfattar också göras. Kartläggningarna är mycket kortfattade och översiktliga och sammanställs ofta genom tabeller, punktlistor eller diagram.
 • Lägesbild: NOD ge en lägesbild av olika aktörers arbete med en akut fråga.  Syftet med lägesbilderna är att ge en överskådlig bild av hur civilsamhället påverkas av, arbetar med eller förhåller sig till en ny situation, exempelvis covid-19 eller Rysslands invasion av Ukraina. Lägesbilderna produceras under kort tid, oftast inte längre än tre veckor. 
 • Rapport: I de fall en fråga är relevant för hela civilsamhället eller civilsamhällespolitiken under en längre tid kan NOD ta fram en rapport. Rapporterna är mer omfattande än lägesbilderna och innefattar alltid någon typ av analys av det inhämtade materialet.


Är du osäker på vilken typ av samverkan eller vilken skriftlig produkt som din organisation vill få hjälp med? Kontakta oss via uppgifterna längst ner på sidan.

 • Samråd om utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Migrationsverket (läs mer här)

  2022-12-07

 •  Samråd om digitaliseringens möjligheter för en mer öppen och transparent offentlig sektor
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Infrastrukturdepartementet (läs mer här)

  2022-10-19

 • Samråd om unga och narkotika
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Socialdepartementet och Justitiedepartementet (läs mer här) (english version)

  2022-10-13

 • Samråd om EU:s ungdomsdialog och ungas inflytande 
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Kulturdepartementet, MUCF och LSU (läs mer här)
  2022-09-29
 • Samråd om den sociala dimensionen av hållbar utveckling
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Kulturdepartementet, MUCF och LSU (läs mer här)
  2022-06-01
 • Ungdomsråd klimat- och miljöfrågor
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Miljödepartementet
  Tema: Stockholm+50 med fokus på ledarskapsdialogerna. (läs huvuddokumenationen här och bilagan med anföranden här)
  2022-04-20
 • Samråd kring civilsamhällets erfarenheter av vaccinationsinsatser mot covid-19
  Uppdragsgivare: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
  (läs mer här)
  2021-11-24
 • Ungdomsråd klimat- och miljöfrågor
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Miljödepartementet
  Tema: Stockholm+50 med fokus på genomförande samt FN:s miljöförsamling. (läs huvuddokumenationen här och bilagan med anföranden här)
  2021-12-07
 • Samråd om minskad smittspridning i pandemin
  Uppdragsgivare och medarrangörer: MSB
  Tema: Delaktighet och engagemang bland unga i arbetet med att minska smittspridningen. (läs mer här)
  2021-04-21
 • Ungdomsråd klimat- och miljöfrågor
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Miljödepartementet
  Tema: Stockholm+50 och grön återhämtning samt politik för en biologisk mångfald. (läs mer här)
  2021-05-24
 • Konsultation om civilsamhällets roll i Agenda 2030-arbetet
  Uppdragsgivare: Utrikesdepartementet
  Medarrangörer: CONCORD Sverige och Forum
  Tema: Synergieffekter och målkonflikter i genomförandet av Agenda 2030.
  2021-03-12
 • Dialogmöte om coronakrisens konsekvenser
  Uppdragsgivare och medarrangörer: LSU
  Tema: Pandemins konsekvenser sett ur ungdomsorganisationers perspektiv.
  (läs mer här)
  2021-02-11
 • Ungas roll i att motverka pandemins utbredning
  Uppdragsgivare: Kulturdepartementet
  Tema: Hur kan unga vara en aktiv del i att stoppa smittspridningen?
  2020-12-16
 • Ungdomsråd om klimatfrågor
  Uppdragsgivare: Miljödepartementet
  Medarrangör: LSU
  Tema: Sveriges klimatpolitik och Stockholm +50. (läs mer här)
 • Samråd om smittspridning bland utsatta grupper
  Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
  Tema: Arbetet för att stoppa smittspridning bland utsatta grupper i hemlöshet.
  2020-10-27
 • Samråd om coronapandemins effekter på segregation
  Uppdragsgivare: Delmos
  Tema: Samrådet bestod av tre träffar som på olika sätt behandlade frågor om pandemins effekter på segregationen. (läs mer här)
  Juni-oktober 2020
 • Rundabordssamtal om öppen fritidsverksamhet
  Uppdragsgivare: MUCF
  Tema: Meningsfull fritid för unga med funktionsvariationer.
  2020-03-17
 • Civilsamhället och digital datainsamling
  Uppdragsgivare: Infrastrukturdepartementet
  Tema: Öppen data och digitalisering.
  2020-02-10
 • Rundabordssamtal om UVAS
  Uppdragsgivare: MUCF
  Tema: Olika aspekter av insatser för gruppen unga som varken arbetar eller studerar. (läs mer här)
 • Lärnätverket om upphandlingsfrågor
  Uppdragsgivare: Upphandlingsmyndigheten
  Tema: Förutsättningar för civilsamhällesorganisationer att delta i offentliga upphandlingar. (läs mer här)
  2018-2019

Koden – ett verktyg för dialog och samverkan

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Det finns beprövade metoder för samverkan som gör att gemensamma krafter kan mobiliseras sammanhållet och effektivt. Europarådets kod ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen” är en av dem. Koden ser till att rätt aktörer är runt bordet och kan bredda träffytan. NOD använder koden för att planera och genomföra dialoger och samråd på ett effektivt och adekvat sätt.

Koden används för att civilsamhället har särdrag som erbjuder unika bidrag i olika typer av samhällsprocesser. Dessutom är koden ett verktyg som möjliggör demokratisk medverkan. Genom att inkludera det civila deltagandet skapas också förutsättningar för god förvaltning. I koden finns också ett urval av god praxis på olika former av samarbeten som är utvecklade gemensamt mellan offentliga och ideella aktörer.

Ladda ner dokument

Jeremija Isaković

Projektledare jeremija.isakovic@nodsverige.se 070-301 07 37

Jeremija arbetar med NOD:s dialoger och samråd, med särskilt ansvar för civilsamhällesparten.

ji

Mattis Ekestaf

Projektledare mattis.ekestaf@nodsverige.se 070-420 02 59

Mattis arbetar med NOD:s dialoger och samråd, med särskilt ansvar för den offentliga parten. Mattis ansvarar även för administrationen av partsgemensamt forum PGF.

me