NOD arbetar med att facilitera möten och skapa förutsättningar för samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Vi erbjuder din offentliga eller ideella organisation en mötesplats för samråd och dialog. Det kan göras i olika former, beroende på sakfråga och antal deltagare. De tjänster NOD erbjuder offentliga och ideella aktörer kan skilja sig åt beroende på part.

NOD kan bistå initiativtagande part med att formulera syfte och mål, och är involverade i hela processen för att finna lämpligast form och innehåll för dialoger och samråd. Vid sidan av detta arrangerar NOD också seminarier och workshops. Vi kan dessutom vara behjälpliga med att producera underlag och rapporter för olika ändamål. Våra verksamheter beskrivs närmare nedan.

Dialoger och samråd

Samråden som NOD faciliterar arrangeras efter initiativ av en myndighet. Utgångspunkten är att myndigheten efterfrågar fördjupad kunskap kring ett ämne eller synpunkter från civilsamhället. Antalet träffar varierar beroende på syfte och mål. Detsamma gäller antalet inbjudna och deltagande aktörer från civilsamhället.

Bland de mötesformer som kan initieras av både offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer återfinns bland annat rundabordssamtal, som är begränsade i tid men som samlar relevanta aktörer för att föra dialog utifrån tydligt definierade teman. En annan mötesform är lärnätverk, som är en serie dialogmöten som ger utrymme att utbyta tankar och erfarenheter och fördjupa diskussionen kring en särskild fråga. Syftet är att uppnå ett gemensamt lärande.

Lärnätverken, som kan initieras av både offentliga och ideella aktörer, leder till samtal där olika utvecklingsområden identifieras tillsammans. Formerna för träffarna kan variera beroende på tema.

NOD:s verksamheter utgår från Europarådets kod ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen” för att finna lämpliga former för samverkan.

Underlag och skriftliga produkter

NOD erbjuder ett antal olika skriftliga produkter som vid behov kan kopplas ihop med samråds- eller dialogprocesser. Produkterna kan anpassas efter situation och aktör, men kan i grova drag delas in utifrån när i processerna de passar in. Följande typer av underlag och skrifter kan produceras i samråd med NOD.

  • Rapporter: Vi tar fram rapporter tillsammans med olika aktörer där vi utifrån överenskommet tema ger bakgrund, analys och vid behov en sammanställning av utmaningar som målgruppen formulerar.
  • Kartläggningar: Vi kan ta fram översiktsbilder över aktörer (t.ex. organisationer, myndigheter eller offentliga utredningar) som är relevanta för olika typer av frågor och aktiviteter.
  • Lägesbilder: Vi kan ge en lägesbild över olika aktörers arbete eller behov i olika delar av samhället utifrån bestämda teman.
  • Dokumentation: Skriftligt material kan sammanställas i samband med samverkansprocesser, med skräddarsydda format utifrån syfte och mål.

Är du osäker på vilken aktivitet eller vilket underlag som din organisation kan få hjälp med? Kontakta oss via uppgifterna längst ner på sidan.

Vad NOD erbjuder

Civilsamhället

  • Rundabordssamtal: Dialogen är begränsad till ett visst antal träffar (ofta ett möte), beroende på ämne. Temat för samtalet är tydligt avgränsat.
  • Lärnätverk: Lärnätverken är en serie dialogmöten utifrån ett tema som över tid diskuteras med relevanta aktörer. Samtalsserien strävar efter att skapa en fördjupad förståelse och ett gemensamt lärande.
  • Initiera forskning: Utifrån tydliga och relevanta teman kan NOD vara behjälpliga med att ta initiativ till forskning genom att kontakta relevanta aktörer inom akademin, eller producera tematiska studier.

Kontakt

Jeremija Isaković

Projektledare jeremija.isakovic@nodsverige.se 070-301 07 37

Jeremija arbetar med NOD:s dialoger och samråd, med ett särskilt ansvar för civilsamhällesparten.

ji

Mattis Ekestaf

Projektledare mattis.ekestaf@nodsverige.se 070-420 02 59

Mattis arbetar med NOD:s dialoger och samråd, med ett särskilt ansvar för den offentliga parten. Mattis ansvarar även för administrationen av partsgemensamt forum PGF.

me