”Vi är övertygade om att ju mer människor kan om dessa frågor, desto mer agerar de för en rättvis och hållbar värld”

Global utveckling utifrån ett hållbart och rättvist perspektiv kräver kunskap, debatt och engagemang. Det menar Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) som arbetar för att fler ska känna sig inkluderade och engagerade i uppfyllandet av de globala målen. NOD möter FUF:s kanslichef Anna Sjöberg Tibblin, som delar med sig av föreningens perspektiv på Agenda 2030 och ger konkreta tips på hur fler kan bidra till agendans måluppfyllnad. 

bra bildformat för nod möter agendatest

Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) är en ideell aktör som arbetar med att informera, engagera och skapa debatt inom globala utvecklingsfrågor. Verksamheten tar tydligt avstamp i Agenda 2030 och arbetar för att fler ska engagera sig i den globala utvecklingen, bland annat genom stora informationsinsatser, kunskapsnätverk samt praktik- och mentorprogram.

NOD möter FUF:s kanslichef, Anna Sjöberg Tibblin, som berättar om hur föreningen arbetar med de globala målen samt delar med sig av konkreta tips på hur fler kan hitta sitt sätt för att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.

På er hemsida skriver ni att ert syfte är att informera och skapa debatt om global utveckling och Sveriges roll i världen. Berätta lite mer om den inriktningen.

– Vi brukar sammanfatta vad vi gör i ”kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld”. Att människor har kunskap om sin omvärld är första steget för förändring. Vi är övertygade om att ju mer människor kan om dessa frågor, desto mer agerar de för en rättvis och hållbar värld. Det kan handla om alltifrån vilka personliga eller professionella beslut man tar i sin vardag till vilka krav man ställer på politiker och andra makthavare.

– Att debatterna som förs om dessa frågor är faktabaserade och välgrundade är i sin tur en förutsättning för att människor ska få god kunskap om vad global utveckling är och hur vi når dit. Det ska gälla både i media, på politisk nivå och i organisationer som vår. Det är det vi jobbar med.

– Debatterna i sig är viktiga av flera skäl – bland annat för att väcka och/eller underhålla engagemang för dessa frågor, men också som verktyg för att vi tillsammans ska kunna komma fram till lösningar på de utmaningar och problem som vi har att hantera i världen.

Har ni märkt av några tendenser kring vilka utvecklingsmål som diskuterats mycket under den senaste tiden?

– Varje vecka gör vi en genomgång av vilka globala utvecklingsfrågor som debatteras i svensk press, och en analys av det visar att klimat samt fred och säkerhet är heta potatisar just nu – och har så varit ett tag.

Hur förhåller sig er verksamhet till Agenda 2030?

– Agenda 2030 utgör ett ramverk för hela vår verksamhet. Det är en så pass bred agenda som i allt väsentligt ringar in de globala utvecklingsfrågorna och utmaningarna som vår värld behöver hantera. Och det är den typen av frågor som vi på FUF jobbar för att lyfta inom alla våra program och projekt.

– Generellt kan man säga att vi i vårt arbete med Agenda 2030 vill fokusera på det konkreta – hur går man vidare från problemformuleringar till faktiskt handling för att målen ska kunna uppnås? Där tittar vi särskilt på nationell nivå; vilka utmaningar möter Sverige och svenska aktörer på olika nivåer i Agenda 2030-arbetet? Vad görs rent konkret och vilka möjligheter att förändra och påverka har vi som land?

Agenda 2030-arbetet är samlat under devisen ”Ingen ska lämnas utanför”. Vad innebär det utifrån FUF:s perspektiv?

– I grunden innebär det att det är en agenda som berör och inkluderar alla människor på jorden. Den är om alla och för alla, och målen kan inte anses nådda om det finns människor som exkluderas från dem. Ur ett FUF-perspektiv handlar det därför mycket om att inkludera de som är mest marginaliserade ­– att lyfta röster från personer som i slutändan berörs direkt av frågorna, till exempel människor som är utsatta för klimatförändringarna eller som påverkas av konflikter.

– Vi försöker också att översätta ”ingen (eller inget) ska lämnas utanför” till att lyfta en bredd av frågor och att särskilt uppmärksamma frågor eller aspekter av frågor som vi tycker är viktiga, men som inte får särskilt stor uppmärksamhet.

– För oss är det också viktigt att en bredd av röster får komma till tals i våra kanaler – människor med olika bakgrunder, kunskaper och expertisområden. En stor del av vår verksamhet genomförs av ideellt aktiva unga eldsjälar. Det är en självklarhet att både de och våra äldre, mer etablerade, medlemmar är med och såväl bestämmer inriktning på som genomför verksamheten.

Finns det något eller några av de globala målen som ni är särskilt inriktade på just nu?

– Vår ”grej” är att jobba med Agenda 2030 ur ett helhetsperspektiv. Det betyder bland annat att vi inte har något ”favoritmål”, utan att vi försöker ha en bredd i typen av frågor som vi lyfter och sätt som vi lyfter dem på. Vi vågar oss på det komplexa perspektivet med andra ord!

– Men med det sagt har vi faktiskt under flera år även drivit olika projekt som har fokuserat på mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen. För knappt två månader sedan drog vi till exempel igång vårt första internationella projekt– Global Peace Hub. Inom det ska vi dels bygga ett internationellt fredsnätverk av och för unga fredsarbetare, dels en digital plattform där de ska kunna mötas, utbildas och utbyta erfarenheter för att de ska stärkas i sina arbeten och engagemang.

Hur kommer det sig att ni fokuserat särskilt på det?

– Just fred och konflikt beror bland annat på att det inte är vattentäta skott mellan de frågorna och de rena utvecklingsfrågorna. Den typen av nexusfrågor och områden är viktiga att uppmärksamma och behandla när man jobbar med det som vi gör, inte minst med tanke på utvecklingen vi ser i världen, där vi bara på ett decennium gått från relativt låga konfliktnivåer till att antalet både statliga och icke-statliga konflikter har ökat. Det får konsekvenser inte bara här och nu, utan påverkar även möjligheterna till utveckling på sikt.

– Anledningen till att vi har valt att fokusera på just unga inom ramen för detta beror på att unga länge var en bortglömd fredsaktör. Nu finns det en FN-resolution som slår fast att unga är viktiga aktörer i fredsbyggande arbete, men trots det saknar unga fortfarande reellt inflytande i debatter och policy gällande fredsprocesser. Och de är i mångt och mycket exkluderade från de rum som beslutsfattare och andra makthavare rör sig i. Det vill vi bidra till att ändra på.

Finns det även interna processer hos er där ni tar Agenda 2030-målen i beaktande?

– I vårt interna arbete försöker vi jobba så hållbart vi kan. Vi har policys och riktlinjer för allt ifrån inköp och resor till medbestämmande på alla nivåer i vår organisation. Vi lever efter devisen att det inte bara går, utan att det också är viktigt, att försöka göra skillnad både i stort och smått!

Har du tips till verksamheter som vill ta tag i Agenda 2030-arbetet men inte riktigt vet hur och var de ska starta?

– Jag tänker att steg nummer ett är att skaffa sig kunskap: att läsa på om agendan, vad den innehåller och innebär. Det finns massa bra och tillgänglig gratisinformation online hos flera organisationer där man kan skaffa sig en bra grundförståelse, till exempel hos UNDP.

– Vill man fördjupa sig ytterligare är man självklart välkommen att spana in FUF! Vi tillgängliggör allt vårt journalistiska material och filmer från våra seminarier på vår hemsida och där kan både nybörjaren och den allra mest inbitna förkovra sig! 

– Sedan finns det massa konkreta saker som man kan göra inom sina respektive verksamheter för att vara med och bidra till att målen uppnås. Ett viktigt första steg här är att bryta ner det man gör i sin verksamhet för att titta på vilken påverkan det har på till exempel miljö, klimat och andra människor.

Kan du ge konkreta exempel på det?

– Många av målen berör exempelvis produktion och konsumtion av varor och tjänster. Hur kan ens verksamhet göra mer hållbara val här? Kan man införa policys för att det man producerar, säljer eller köper in ska vara miljömärkt, vegetariskt och producerat under bra arbetsförhållanden till exempel? Om vi placerar pengar ­– gör vi det i hållbara alternativ, eller kan vi se över det? Behöver vi resa i den omfattning vi gör, och när vi reser, vilket transportmedel väljer vi? Information om hållbara upphandlingar kan man till exempel hitta på Upphandlingsmyndighetens hemsida. 

– Man kan även se över hur interndemokratin ser ut på den egna arbetsplatsen. Kan vi jobba utifrån inkluderande metoder i till exempel mötessammanhang eller rekryteringsprocesser för att aktivt främja jämställdhet och jämlikhet? Har vi kollektivavtal och rimliga internpolicys för vår personal?

Har du något sista tips?

– Om man har möjlighet och om kompetensen saknas inom verksamheten –ta hjälp utifrån. Det går även att teama upp med någon organisation som man tycker är vettig och som jobbar med Agenda 2030. Hur ni kan ni stödja dem, och inte minst – vad kan de lära er?