”Vikten av ett gemensamt ägandeskap för att genomföra målen i agendan kan inte nog understrykas.”

I juli 2021 presenterades regeringens frivilliga granskning av Sveriges genomförande av Agenda 2030 vid FN:s högnivåmötet för hållbar utveckling. Runt samma tid publicerade ett antal civilsamhällesorganisationer så kallade ”spotlight-rapporter”, som syftar till att komplettera den nationella granskningen med civilsamhällets perspektiv på måluppfyllandet. En av organisationerna som valde att komplettera med sitt perspektiv är intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

NOD möter Emilie Weiderud, författare till rapporten, som berättar om rapportens syfte och innehåll.

Namnlös design (3)

Med fokus på stärkt demokrati och välfärd arbetar Forum – idéburna organisationer med social inriktning för att civilsamhället ska ses som en central och värdefull del av en hållbar samhällsutveckling. Utifrån det perspektivet arbetade organisationen fram spotlight-rapporten Civilsamhället för en hållbar framtid.

Emilie Weiderud, författare till rapporten, beskriver varför organisationens valde att ta fram rapporten:

– För det första ville vi belysa hur mycket arbete och kraft som finns inom civila samhället och bland våra medlemmar, som bidrar till att nå målen i Agenda 2030. Vi tror att såväl civilsamhällets verksamhet i sig som samverkan med civilsamhället är centralt för att det ska gå att genomföra.

– För det andra ville vi komplettera Sveriges frivilliga officiella rapportering till det globala högnivåmötet för hållbar utveckling genom att fördjupa analysen, utifrån civilsamhällets perspektiv, kring måluppfyllelse och förutsättningarna för en hållbar utveckling där ingen lämnas utanför.

– För det tredje ville vi koppla existerande arbete som Forums medlemmar gör dagligen till den större nationella uppföljningen av den globala agendan. För agendan är inget separat projekt utan del av det som görs hela tiden, även när det inte ramas in specifikt som Agenda 2030. Det finns ett pedagogiskt behov av att koppla agendan närmare verksamheten och vardagen och med rapporten ville bidra till att skapa stolthet och ägandeskap bland medlemmar.

Vad kom ni fram till i undersökningen?

– Forum valde att granska regeringens rapportering och genomförande av Agenda 2030 utifrån mål 1 (Ingen fattigdom), mål 10 (Minskad ojämlikhet) och mål 17 (Genomförande och globalt partnerskap. Agendans tre dimensioner – den ekologiska, den ekonomiska och den sociala – hänger ihop, men den sociala får ofta inte samma utrymme. Eftersom Forums medlemmar främst verkar inom den sociala dimensionen ville vi belysa den specifikt, vilket är extra viktigt i och med att vi ser att människors utsatthet ökat som en konsekvens av pandemin.

– Även om det sociala skyddsnätet i Sverige fungerar i stort finns det en ekonomisk utsatthet som i pandemins spår riskerar att förvärras. Civilsamhällets organisationer tar ett stort ansvar för samhällets mest utsatta. Samtidigt drabbas även dessa organisationer av pandemin på olika sätt, genom till exempel minskade intäkter och potentiella nedläggningar till följd av nedstängda verksamheter – vilket i sin tur drabbar alla de människor som är i behov av socialt stöd. Därför är det viktigt att även civilsamhället omfattas av viktiga stöd för en omstart efter pandemin.

Hur ser Sveriges möjligheter ut för att klara hållbarhetsmålen, enligt er?

– Sverige har ett gynnsamt utgångsläge för att genomföra en stor del av agendan men arbetet behöver värnas och utvecklas, och det är ett utgångsläge som vilar på de partnerskap och den samverkan mellan sektorer som driver agendan framåt. Tillsammans utgör civilsamhället en hörnsten i samhället, bidrar till ett starkt samhällskontrakt och demokratisk utveckling. Vikten av ett gemensamt ägandeskap för att genomföra målen i agendan kan inte nog understrykas. Dessutom behöver förutsättningarna för att ett brett civilsamhälle ska kunna bidra i samverkan och partnerskap – i både kris och på lång sikt – kontinuerligt belysas och säkerställas.

Kan ni ge ett konkret exempel på något ni tyckte saknades i den officiella rapporten?

– Den officiella rapporten från Sverige lyfte till exempel att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat de senaste fem åren, men samtidigt beskriver många organisationer att antalet personer som söker stöd hos dem ökar. Här finns glapp som saknar såväl tydliga förklaringar som åtgärder framåt.

– I Sveriges rapport hade vi önskat en större spegling av civilsamhällets fulla bredd och centrala roll i olika sociala hållbarhetsfrågor men framför allt saknades vilka förutsättningarna som civilsamhället behöver för att kunna vara detta bidrag. Forum bedömer att olika sektorer i samverkan kan möta de samhällsutmaningar vi står inför. Det är av yttersta vikt att civilsamhällets perspektiv och kraft involveras i framtida analyser, utredningar och bedömningar som görs avseende arbetet med den sociala dimensionen i genomförandet av Agenda 2030.

Finns det några rekommendationer som ni skulle vilja lyfta särskilt?

– Rekommendationerna i denna rapport riktar sig till regering och riksdag, men också till de politiska partierna liksom till kommuner och regioner i landet. Regeringen måste prioritera försvaret och vidgandet av civilsamhällets utrymme, arbeta för att säkerställa långsiktigt hållbara villkor för civilsamhällets organisationer samt verka för fler partnerskap och bättre förutsättningar mellan idéburna organisationer och offentlig sektor.


Mer information om spotlight-rapporternas funktion i arbetet med Agenda 2030 kan du ta del av här