“Ett viktigt verktyg för att skapa hållbar utveckling är barn och ungas inflytande.”

I mål 16 i Agenda 2030 formuleras målsättningen om en värld fri från alla former av våld mot barn – en målbild som delas av många barnrättsorganisationer, däribland stiftelsen Friends. NOD möter Maja Frankel, generalsekreterare för Friends, för att höra hur hon menar att arbetet mot mobbning och för varje barns trygghet är en avgörande komponent för en hållbar värld.

Maja Frankell2

Stiftelsen Friends är en barnrättsorganisation som grundades år 1997. I syfte att värna varje barns trygghet arbetar organisationen utifrån visionen om en värld där mobbning inte förekommer. Maja Frankel är Friends generalsekreterare och betonar vikten av att agera mot mobbning för en mer hållbar värld:

– Mobbning är en form av våld. Vi vet idag, tack vare forskningen, mycket om hur mobbning stoppas; genom att vuxna alltid agerar och genom att jobba med systematiskt trygghetsarbete, det vill säga före något händer.

På vilket sätt arbetar Friends med realiserandet av Agenda 2030?

– Vi arbetar varje dag för att realisera ett mycket ambitiöst, men självklart, mål i Agenda 2030 –Delmål 16.2; att alla former av våld mot barn ska upphöra före 2030. Det gör vi genom att utbilda och stärka vuxna i deras uppdrag att uppfylla varje barns rättighet att känna sig trygga.

Hur ser det arbetet ut konkret?

– Vi förser skolor, förskolor, idrottsföreningar och vårdnadshavare med kunskap kring hur mobbning och kränkningar kan stoppas. Vi ger också direkt rådgivning till barn och deras vårdnadshavare som befinner sig i en pågående mobbningssituation och jobbar med att påverka beslutsfattare att ta beslut som går i linje med barnets rättigheter.

Finns det andra mål, förutom delmål 16.2, som ni fokuserar särskilt på?

– Vårt största fokus ligger på sex av de globala målen; god hälsa och välbefinnande, god utbildning, jämställdhet, minskad ojämlikhet, fredliga och inkluderande samhällen, och sist men inte minst; genomförande och partnerskap. Samtliga av målen går hand i hand, och är lika viktiga för att vi ska kunna uppnå visionen om en värld fri från mobbning.

– Delmålet som handlar om att uppmuntra och främja effektiva partnerskap är en förutsättning för att de övriga målen ska kunna genomföras. Idag samarbetar vi med skolor, föreningar, förskolor, universitet, organisationer, kommuner och företag. Men vi måste bli fler som tar ställning i frågan. Det gäller såväl ideellt, som kommunalt och statligt – då det leder till synergieffekter som gör att vi tillsammans kan skapa en tryggare värld för alla barn.

Vilka verktyg finns det, enligt dig, för att nå målen i agendan?

– Ett viktigt verktyg för att skapa hållbar utveckling är barn och ungas inflytande. Artikel 12 i barnkonventionen beskriver exempelvis att barn och unga är experter i sina egna liv, och för att de ska ha ett verkligt inflytande måste de involveras i alla frågor som rör dem. Vi vill därför att alla vuxna ska agera för barnens bästa och säkerställa att de får sina rättigheter tillgodosedda. I vår senaste enkätundersökning kunde vi se att 64 procent av de svarande i årskurs 6-9 angav att de endast delvis, sällan eller aldrig får möjlighet att involveras i skolans trygghetsarbete. Det innebär att majoriteten av barn och unga inte har ett inflytande över frågor som gäller dem och deras trygghet i skolan.

– Över lag är barnkonventionen ett viktigt verktyg och lag i Sverige. I artikel 19 slår exempelvis FN fast att mobbning är en allvarlig form av våld mot barn och att barn har rätt till ett liv helt fritt från våld. Varje slag, nedvärdering eller exkludering är ett brott mot barns grundläggande rättigheter.

Agendan går under parollen ”Ingen ska lämnas utanför”, vad innebär det utifrån ert perspektiv?

– Att ingen ska lämnas utanför innebär ur vårt perspektiv att barn och ungas behov måste lyftas fram, för det är först då vi skapar förutsättningar för att ta beslut som verkligen gör skillnad för barn och unga. Det innebär också att va rje barn räknas –så länge ett enda barn är utsatt kan vi inte vara nöjda. Just nu är det ett till två barn i varje klass som är utsatta för mobbning, så det är en lång väg till att nå målen i Agenda 2030.

I höst arrangerar ni en global konferens om kampen mot mobbning – World Anti-Bullying Forum. Vad innebär den?


– Som en del i arbetet kring att realisera Agenda 2030 och stoppa mobbning, har vi på Friends sedan 2017 arrangerat World Anti-Bullying Forum. Det är ett internationellt och tvärvetenskapligt forum vars syfte är att bredda vår förståelse för mobbning, trakasserier, diskriminering och andra former av våld bland barn och unga. Idag tar det i snitt 17 år för forskningen att nå praktiker –det vill vi förändra med World Anti-Bullying Forum!

– Mötesplatsen är till för gränsöverskridande dialoger mellan forskare och praktiker i hela världen som enas i att motverka mobbning. I år kommer forumet att äga rum 1-3 november i Stockholm, på Waterfront Congress Centre ­–där det i år även finns möjlighet att delta digitalt för de som inte kan infinna sig på plats.

Slutligen, har du något konkret tips till den som vill bidra till en hållbar värld utan mobbning?

– Först och främst: skaffa dig kunskap för att veta vad kränkningar och mobbning är och hur det kan ta sig uttryck. Om du misstänker att ett barn runt dig är utsatt – agera alltid. Det är också väldigt viktigt att fundera på hur du är som förebild, majoriteten av barn har till exempel sett oss vuxna bete sig illa på nätet. På vår hemsida finns information samlad kring vad mobbning och kränkningar är samt praktiska tips på hur du kan agera. Där finns även kunskap och stöd, webbkurser, poddar och annat material som du kan ta del av för att lära dig mer ­­­­­–så att du aktivt kan vara med och bidra till ett samhälle i linje med vår vision; En värld där inget barn utsätts för mobbning.