”Agenda 2030 är bara två upphandlingar bort. Det börjar bli bråttom.”

För att Sverige ska kunna realisera målen i Agenda 2030 förutsätts en ansvarsfull hantering av landets gemensamma resurser. Det menar bland annat Upphandlingsmyndigheten som arbetar för att hanteringen av ekonomiska medel inom offentlig sektor ska bidra till positiv samhällsutveckling.

NOD möter Annie Stålberg, chef för Hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten, som förklarar varför hållbar upphandling är ett viktigt verktyg för att uppnå målen i Agenda 2030. 

Annie Stålberg

Upphandlingsmyndigheten bildades 2015 och stöttar upp inom offentlig upphandling genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder. Annie Stålberg är chef på myndighetens Hållbarhetsenhet och konstaterar att hållbarhetsperspektivet är en välintegrerad komponent i verksamheten:

– Upphandlingsmyndigheten stödjer den offentliga affären och hjälper såväl upphandlande organisationer som leverantörer. Hållbarhet är viktigt för oss och vår vision är ”sunda offentliga affärer för en hållbar framtid”.

Vad innebär hållbar offentlig upphandling och på vilket sätt bidrar det till måluppfyllandet av Agenda 2030?

– Offentlig sektor kan genom att göra hållbara offentliga inköp bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Det går att göra upphandlingen hållbar på många sätt genom inköpsprocessen. I ett tidigt skede finns stora möjligheter att få in innovation och nytänk. Kanske kan man lösa behoven på nya, mer hållbara och innovativa, sätt?

– Under själva upphandlingsfasen kan man påverka genom att ställa hållbarhetskrav. Här kan man ta både social och miljömässig hänsyn och därmed bidra till uppfyllnad av flera av Agendans målsättningar. Att följa upp de krav som ställts är en viktig del i den hållbara upphandlingen, för att veta att man har fått det som efterfrågats.

Har du konkreta exempel på hur upphandling kan gynna social respektive ekologisk ekonomisk hållbarhet?

– Genom att ta social hänsyn i samband med upphandling kan upphandlande myndigheter bidra till att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Det kan exempelvis handla om att säkerställa schyssta arbetsvillkor för de personer som ska utföra offentliga kontrakt, att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till sysselsättning, eller att bidra till att alla, oavsett funktionsförmåga ska kunna vara delaktiga i samhället.

– Offentlig upphandling är en viktig pusselbit för en långsiktig och hållbar klimatomställning av samhället. Vi har bland annat stöd som svarar på hur det kan gå till att upphandla för en cirkulär ekonomi och en hållbar plastanvändning i offentlig sektor.

Ni driver just nu kampanjen ”Agenda 2030 är två upphandlingar bort”. Vad innebär den och vad vill ni uppnå?

– Offentlig sektor upphandlar varje år varor och tjänster för drygt 780 miljarder. Genom att använda dessa miljarder till att göra hållbara inköp kan offentliga organisationer bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. För att inspirera till detta presenterar vi i sociala medier under 17 vardagar hur upphandling kan bidra till målen.

– Vi ger även exempel på vårt stöd och våra digitala tjänster som kan vara till hjälp för upphandlare och inköpare att göra hållbara upphandlingar. I exemplen pekar vi bland annat på hållbarhetskriterier, risker i leveranskedjor, innovationsaspekter, funktionskrav och anti-korruption. Vi vill även nå beslutsfattare genom att synliggöra betydelsen av att arbeta med offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg.

I vilken utsträckning samverkar ni med civilsamhället?

– Vi tycker det är värdefullt att samverka med civilsamhället. Det gör vi genom att bjuda in till dialog, delta i deras sammanhang, hålla oss uppdaterade på deras hjärtefrågor och aktivt försöka träffa representanter från hela civilsamhället för att ytterligare förstå deras behov och kunna möta dem på bästa sätt. Det är regeringens önskan att underlätta för idéburna att delta i upphandlingar så det ingår i vårt uppdrag.

Har du konkreta exempel på hur samverkan kan se ut?

– Inom arbetet med ILO/hållbara leveranskedjor har vi kontakt med flera organisationer, exempelvis Amnesty och Svenska Kyrkan. Dels har vi bjudit in till att delta i olika uppdrag, men de har också kontaktat oss. När det gäller arbetet med att ställa krav på tillgänglighet i upphandling har vi samverkat med Funktionsrätt Sverige. När vi tog fram sysselsättningsstöd satt Coompanion med i referensgruppen. 2010 hade vi ett nätverk om upphandling och idéburen sektor tillsammans med NOD.

– Det ingår i vårt dagliga stöd i Frågeservice att tillgängliggöra den offentliga marknaden för idéburen sektor genom att sprida information om olika samverkansmetoder (IOP, valfrihetssystem eller olika sätt att använda upphandling på) till både offentlig och idéburen sektor.

Till sist, har du något råd till aktörer som vill säkerställa hållbara upphandlingar?

 – Agenda 2030 är bara två upphandlingar bort. Det börjar bli bråttom. Bidra till målen i Agendan och därigenom ett hållbart samhälle för alla genom att göra hållbara inköp. Ta gärna hjälp av vårt stöd på Upphandlingsmyndighetens webbplats.