”Många gånger finns kopplingar man inte arbetar med till vardags”

Arbetet med att nå målen inom ramen för Agenda 2030 kräver en bred mobilisering, inte minst för att nå samhällets mer sårbara grupper. NOD möter Kajsa Buzaglo Olofsgård, styrelseledamot i PRO Global och tidigare svensk chefsförhandlare för Agenda 2030, för att höra om processen med att utveckla agendan, hur äldrefrågor relaterar till målen och vad som krävs för en hållbar omstart efter pandemin.

bra bildformat för nod möter agenda

PRO Global är en del av den breda folkrörelsebaserade organisationen PRO, Pensionärernas Riksorganisation. PRO Global arbetar med att uppmärksamma internationella äldrefrågor i Sverige och driva svenska äldrefrågor i internationella sammanhang. Organisationen arbetar aktivt med Agenda 2030, vilken man anser är ett användbart verktyg för att föra samman det nationella och det internationella perspektivet och en viktig ram för PRO:s samlade insatser.

NOD möter Kajsa Buzaglo Olofsgård, från PRO Globals styrelse och med stor erfarenhet från arbete med agendan både som ideell och statlig representant, för att höra mer om utvecklingen av agendan och hur civilsamhället kan bidra till att nå målen.

PRO Global och du personligen har arbetat väldigt aktivt med Agenda 2030 sedan agendaarbetets tidigt skede. Kan du berätta om din personliga koppling till frågorna och agendaprocessen?
Jag har haft förmånen att vara med redan i ett tidigt skede. Under Öppna Arbetsgruppen satt jag med i Regeringskansliets beredningsgrupp för arbetet med Post 2015 som var arbetsnamnet på den tiden. Från och med hösten 2014 var jag svensk ambassadör och chefsförhandlare för Agenda 2030. Jag ledde sedan UD:s arbete med att genomföra de internationella aspekterna av agendan fram till hösten 2018 när jag avslutade mitt yrkesliv med ett knappt halvår vid Agenda 2030-delegationen. Som styrelsemedlem i PRO Global fortsätter jag att arbeta med Agenda 2030 med fokus på äldrefrågor.

– Uppdraget som ambassadör var det bästa och samtidigt det mest utmanande jag haft under mitt yrkesliv. Jag uppfattade att jag hade två uppdrag med samma dignitet. Det ena var förstås att nå framgång för svenska hjärtefrågor i förhandlingen. Lika viktigt var att genomföra den här processen i nära samråd med inte bara hela det officiella Sverige utan med samhället som helhet. Det låg en fantastisk kraft i det engagemang som fanns – och finns – i breda delar av samhället. Aktörer från frivilligorganisationer, näringsliv och kunskapssamhället bidrog med både kunskap och förankring. PRO Global var en av många organisationer som engagerat tog del i de olika stadierna av förhandlingarna och sedan genomförandet.

Agenda 2030-arbetet är ju samlat under devisen ”ingen ska lämnas utanför”. Vad innebär det utifrån PRO Globals perspektiv?
– ”Ingen ska lämnas utanför” betyder att ingen ska förbigås och att samhället ska anstränga sig extra mycket för att nå de mest utsatta. Alltför ofta åsidosätts äldres rättigheter och röst. Ålderismen är utbredd, inte minst i Sverige. Vi vill att alla oavsett ålder ska få bidra till samhället och bestämma över sina egna liv. Det gäller både aktiva äldre och de sköra äldre som behöver stöd och omvårdnad.

– COVID-19-pandemin har på ett brutalt sätt avslöjat brister i hur samhället skyddar äldre sköra medlemmar både i Sverige och i många andra länder. Vi behöver bygga ut och utveckla äldreomsorgen. Globalt understryker situationen under pandemin också behovet av att bygga ut sociala trygghetssystem för att säkra försörjningen både i kristider och när vi återvänder till normaliteten. Två tredjedelar av de äldre i låg- och medelinkomstländer saknar helt pension. Under pandemin har de inte kunnat försörja sig då de tvingats till isolering för att skydda sig mot smitta.

Vilka konkreta mål berör främst ni i era arbetsprocesser, både internt och externt?
– Vi arbetar mycket utifrån just principen ”Lämna ingen utanför” och det rättighetsperspektiv som genomsyrar agendan. Ålderism eller åldersdiskriminering i alla dess former är en högt prioriterad fråga för oss. Vi är också djupt engagerade i arbetet med mål 5 om jämställdhet. Många äldre kvinnor möts av dubbel diskriminering både på grund av kön och ålder. Detta blir extra kännbart om man har en funktionsvariation. Mål 3 om hälsa är ett annat område där vi bidrar aktivt. COVID-19 har ytterligare understrukit vikten av att alla får tillgång till vaccin och hälsovård och har möjlighet att leva ett hälsosamt liv. Vi har också fokuserat en del på äldre i konflikter, mål 16.

Vilka andra Agenda 2030-mål skulle du säga att PRO Global arbetar med indirekt?
– I princip påverkar ju samtliga mål äldre. En fråga som är viktig för äldrerörelsen internationellt och som vi därför också berör är den om åldersdiskriminering i arbetslivet, mål 8. En annan är äldrevänliga städer, mål 11. Internationellt är förstås fattigdomsmålet, mål 1, med dess delmål om sociala trygghetssystem av hög prioritet. Klimatfrågan, mål 13, är en fråga ingen kan undgå.

Sist, vad har du för tips till organisationer som arbetar med hållbarhetsmålen i Agenda 2030 men som inte riktigt vet hur detta kan integreras i den ordinarie verksamheten?
– Om man har svårt att hitta ingången tycker jag man kan unna sig att ställa sig frågan: Hur kan min organisation ta avstamp i Agenda 2030? Hur stärker den våra argument? När man kommit så långt kan man med en annan trygghet fundera kring hur det vi gör påverkar och påverkas av andra. Många gånger finns det kopplingar man inte arbetar med till vardags. Det kan innebära att man måste ta hänsyn till faktorer man tidigare bortsett ifrån men det kommer med stor sannolikhet också betyda att man upptäcker att man har gemensamma intressen med andra aktörer och kan hitta gemensamma lösningar.