Pågående processer

Uppföljningen av funktionshinderpolitiken

FunktionsrättsfrågorHållbarhetUnga vuxna

Under 2023 arrangerade NOD tre samråd om uppföljningen av funktionshinderpolitiken på uppdrag av Socialstyrelsen.

01 Feb - 31 Oct 2023

Samråd

Socialstyrelsen, som arbetar med att ta fram föreskrifter, kunskapsunderlag, uppföljning och statistik för hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten, har ett sektorsansvar för funktionshinderpolitiken. 2021 fick myndigheten ett tioårigt regeringsuppdrag med fokus på systematisk uppföljning av politikområdet. Det inkluderar analys av nuvarande utmaningar och förslag på åtgärder. För att få underlag till nulägesanalysen arrangerade NOD och myndigheten tre samråd med fokus på jämställdhet och HBTQI, barnrätt och nationella minoriteter. 

Läs dokumentationen till samråden här.

Mattis Ekestaf

Fritidskortet

Under 2023 arrangerade NOD två samråd i samarbete med MUCF och E-hälsomyndigheten med om införandet av ett fritidskort för barn och unga.

01 May - 30 Sep 2023

Barnrättsorganisationer

Samråd

Syftet med fritidskortet är att ge fler barn möjlighet att prova olika fritidsaktiviteter, i synnerhet barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.
E-hälsomyndigheten arbetar med att utveckla den digitala tjänst som ska användas för att administrera fritidskortet medan Folkhälsomyndigheten ansvarar för att utveckla en kommunikationsstrategi för kortet. Samrådet handlade både om de förslag på digitala tjänster som vid tiden för mötet låg på bordet och om kommunikationsinsatserna för kortet.

Läs dokumentationen från samrådet här.

Anders Lindell

Samhällsintroduktion för personer beviljats tillfälligt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet

IntegrationHållbarhet

I april 2024 bjuder NOD tillsammans med Migrationsverket in till ett samråd om samhällsintroduktionen för personer under massflyktsdirektivet.

01 Feb - 15 Jun 2024

Aktörer inom integrationsområdet

Samråd

Migrationsverket har i uppdrag att tillhandahålla en samhällsintroduktion för personer som beviljats tillfälligt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Samhällsintroduktionen ska anpassas till målgruppens behov och bland annat innehålla information om de rättigheter och skyldigheter som gäller för personer som beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Det gäller till exempel information om hur samhället och arbetsmarknaden i Sverige fungerar, vikten av egen försörjning, normer och värderingar, rätten till utbildning etc.  I samband med att samhällsintroduktionen uppdateras vill Migrationsverket få civilsamhällets inspel kring vilken information målgruppens är i störst behov av.

My Ahlkvist

Ökad tillgänglighet under val

FunktionsrättsfrågorHållbarhet

På uppdrag av Valmyndigheten arrangerar NOD två samråd under 2024 med fokus på ökad tillgänglig.

05 Sep 2022 - 30 Sep 2024

Organisationer med kunskap om funktionshinderfrågor

Samråd

Valmyndigheten har i uppdrag att säkerställa att alla röstberättigade har möjlighet att rösta. De arbetar för närvarande med att strukturera det interna arbetet med tillgänglighet och tydliggöra de aktiviteter som görs riktade till väljare med funktionsnedsättning, samt att stärka sin kunskap om tillgänglighet för att genomföra mer välfungerande val. 

My Ahlkvist

Civilsamhället i den civila beredskapen

HållbarhetLandsbygdsfrågorUnga vuxna

NOD planerar och genomför en workshop med deltagare från offentlig och ideell sektor på temat samverkan och civil beredskap.

01 May - 20 Dec 2023

Forum m.fl.

Workshop

På uppdrag av MSB arbetar NOD för att involvera och skapa goda förutsättningar för civilsamhället att delta i arbetet med att stärka krisberedskapen och det civila försvaret. NOD:s uppdrag är att förbereda, genomföra och dokumentera en workshop med ett 40-tal civilsamhällesorganisationer under MSB:s ”Forum för civilsamhället i den civila beredskapen”.

Amanda Bengtsson

Utrikesfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

HållbarhetIntegration

Civilsamhällesorganisationer som genom dialog har bidragit till den myndighetsgemensamma planen om utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden bjuds in till återkoppling.

15 Sep - 01 Dec 2023

Organisationer med kunskap om utrikesfödda kvinnor

Återkopplingsmöte

I december 2022 arrangerade NOD ett samråd tillsammans med Migrationsverker. Under samrådet fick företrädare för organisationer som arbetar med utrikesfödda kvinnor möjlighet att bidra med tankar och kunskap om målgruppens utmaningar och möjligheter. Myndigheten tog med sig inspelen i arbetet med den myndighetsgemensamma plan som Migrationsverket i mars 2023 tog fram tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen Västernorrlands län. Nu vill myndigheterna hålla ett gemensamt återkopplingsmöte för de civilsamhällesaktörer som bidragit med inspel till planen.

My Ahlkvist

Dialog om övergången mellan skola och arbete för unga med funktionsnedsättning

FunktionsrättsfrågorUnga vuxna

Inom ramen för Arbetsförmedlingens projekt SamSTART arrangerar NOD två dialoger under 2023 och ett under 2024.

15 Jan 2023 - 23 Jun 2024

Organisationer med kunskap om funktionshinderfrågor

Dialog

På uppdrag av Arbetsförmedlingen arrangerar NOD två dialogmöten under 2023 och ett under 2024. Dialogerna genomförs inom ramen för projektet SamSTART som fokuserar på övergången mellan skola och arbete för unga med funktionshinder.  SamSTART arbetar för att fler ungdomar med funktionsnedsättning ska etablera sig på arbetsmarknaden genom bland annat utvecklad uppföljning, närmare samverkan, en tydligare och mer likvärdig process i hela landet och kompetensutveckling för personalen som ska skapa bättre förutsättningar för ett individanpassat stöd i övergången från skola till arbetsliv. Läs mer om SamSTART på Arbetsförmedlingens hemsida. 

Dokumentation från 2023 års dialoger finns tillgänglig här.

Mattis Ekestaf

PGF om tillit, granskning och administrativa krav

Villkorsfrågor

Årets sista Partsgemensamt forum med tema tillit, granskning och administrativa krav

04 Oct - 05 Dec 2023

PGF:s deltagande organisationer

Möte

I Partsgemensamt forum (PGF) diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Forumet sammankallas och administreras av NOD men är frikopplat från NOD:s övriga verksamhet. Ansvariga parter är regeringen och civilsamhället. Varje Partsgemensamt forum har ett tema kopplat till någon av principerna som ligger till grund för uppföljningen av politiken för det civila samhället. Mötet i december hade tema tillit, granskning och administrativa krav, som kopplas till principen om öppenhet och insyn.

Mattis Ekestaf