”Vi måste kunna fortsätta jobba förebyggande mot negativa samhällstrender”

På kort sikt vill Kompis Sverige att fler nya och etablerade svenskar möts. På längre sikt vill organisationen motverka polarisering, fördomar samt bidra till ett samhälle präglat av tillit där alla deltar på lika villkor. NOD möter Natassia Fry, medgrundare av Kompis Sverige, som berättar om hur organisationen arbetar för att fortsätta främja dialog mellan olika grupper i samhället trots coronapandemin.

Natassia Fry_2020

Kompis Sverige är en ideell organisation som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar. Här kan nyanlända personer få en första vän med bakgrund i Sverige genom en lyckad kompismatchning. Detta samtidigt som personer från majoritetssamhället också får möjlighet att lära känna nya människor som kommit till Sverige. Kompis Sverige arbetar således med att integrera människor i en tvåvägsprocess.

Den huvudsakliga träffytan mellan nya och etablerade svenskar skapas genom matchningar av personer, men Kompis Sverige genomför också andra sociala aktiviteter och workshops för att främja integrationen och öka rörligheten i samhället. Arbetet utförs i nära samverkan med såväl det offentliga som med näringslivet och civilsamhället. Idén är att människor måste arbeta tillsammans för att kunna skapa ett inkluderande samhälle. Hittills har över 7000 personer blivit kompismatchade och över 10 000 personer deltagit i verksamhetens olika gruppaktiviteter. Nu fokuserar organisationen på att öka antalet digitala träffar i tider av isolering.

Hur har coronapandemin påverkat er organisation?
– Det är en helt ny situation för oss som för många andra. Vi har pausat all ordinarie verksamhet som har med fysiska möten att göra och personalen jobbar hemifrån. För att kunna uppfylla vårt syfte och fortsätta koppla ihop människor även i coronatider har vi lanserat Språkkompis Online, en plattform vi byggde på minde än 48 timmar där människor nu möts genom videosamtal istället. Sen har vi också fått möjligheten att internt ställa oss mer reflekterande frågor kring vår riktning och hur vi bäst kan fortsätta bidra i ett samhälle som ständigt förändras. Nu finns tid för det.

Vilka konsekvenser ser ni på sikt?
– Jag tror att det finns två spår. Det ena handlar om finansiella förutsättningar för att kunna verka på både kort och lång sikt. När det gäller finansiering på kort sikt så tror och hoppas jag på förståelse från nuvarande finansiärer och partners kring att formerna för hur vi når våra mål har förändrats under coronatiden, och att kommuner och stat ser värdet av att också satsa på förebyggande åtgärder även i en akut situation.  På lång sikt så handlar det mer om att det offentliga i högre utsträckning ska välja att satsa på civilsamhällesaktörer med ett evidensbaserat arbetssätt. Det kommer vara avgörande för att förebygga samt vända negativa samhällstrender, såsom ökad polarisering, när ekonomin blir skralare.

– Vi har även börjat diskutera kring hur människors beteenden kommer att förändras. Vilken inverkan kommer det som händer nu ha på hur vi tänker och beter oss post-corona? Vi har ju inget svar där, men vi har börjat fundera på sådana frågor. Annars tror vi att vi långsiktigt, när samhället återgår till någon sorts normalitet, kommer att bedriva vår verksamhet som vanligt ganska omgående. Kompis Sverige har ju under sju års tid byggt upp välfungerande metoder för arbete med integration som vi ser fram emot att fortsätta arbeta med.

Hur påverkas målgrupperna av den uppkomna situationen?
– En tydlig förändring som fått konsekvenser för många nya svenskar är att SFI stängt ned all fysisk undervisning och övergått till distansundervisning. Vi vet att SFI spelar en viktig roll både för nya svenskars sociala liv och för möjligheten att öva svenska. Vi vet också att många nu arbetar hemifrån, och att flera av oss är ofrivilligt isolerade på ett annat sätt än vi är vana vid och törstar efter sociala kontakter. Det är en stor förändring. Det är de förändringar som vi försöker att möta med vårt nya digitala initiativ.

Hur har samverkan med offentliga aktörer fungerat under krisen?
– Vi har under alla år jobbat i olika typer av partnerskap med offentlig sektor. Nu under pandemin har vi varit noga med att kommunicera tydligt kring vad vi gör och inte gör samt varit extra lyhörda för inspel. Generellt upplever vi en mycket god dialog och förståelse för att vi alla gör vårt bästa nu för att anpassa oss till och hantera rådande situation.

”NOD möter” är en samtalsserie som ställer om tillfälligt och går från att anordna fysiska träffar i form av livepoddar och seminarier till att samtala med relevanta aktörer om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset.