”Samverkan och dialog är essentiellt när det kommer till att lösa samhällsutmaningar, både i en krissituation och på lång sikt”

Nu går det att läsa NOD:s verksamhetsberättelse för 2020.

bild

NOD:s verksamhetsberättelse för 2020 går att ladda hem och läsa här. Nedan följer den inledningstext som sammanfattar årets aktiviteter.

***

Ett år olikt alla andra

”Vad lite vi visste” är den kanske bästa sammanfattningen av året. Aldrig har ett år sett så olika ut i januari och december. Och sällan har verksamhet bedrivits och ändrats så mycket från dag till dag. För aldrig har en fråga med sådan självklarhet prioriterats högre än allt annat, inte bara inom ramarna för NOD utan i allas våra liv.

Vad som står helt klart är att NOD på många sätt har visat på så väl kapacitet som relevans och förmåga under året. Och omständigheterna till trots, har det varit ett väldigt utvecklande år.

När det stod klart att pandemin skulle påverka vårt samhälle på ett genomgripande sätt och under lång tid ställdes samtliga resurser inom NOD till förfogande för att följa och belysa – men också delvis möta – dess effekter.

Det uppdrag som styrgruppen gav kansliet i början av april har därefter präglat året. Det har givit en unik inblick i civilsamhällets förutsättningar och utmaningar i den nya situationen och det har möjliggjort att upparbetade metoder för samverkan har trycktestats i olika sammanhang.

NOD har arrangerat flertalet dialoger mellan offentliga aktörer och representanter för civilsamhället, strukturen har bidragit med kunskapsspridning och belyst viktiga sakfrågor. Allt har gjorts i större omfattning än tidigare. Därtill har nya organisationer valt att ansluta sig till NOD vilket har ökat den möjliga träffytan och skapat en bred förankring i civilsamhället så väl som inom regeringens sakpolitiska områden.

I början på 2020 inleddes också en följeforskning på NOD:s verksamhet. Malin Lindberg, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, ansvarar för följeforskningen och har följt verksamheten under hela året. Med tanke på vilket annorlunda år vi lämnar har denna insats varit oerhört värdefull. Följeforskningen har redovisat resultat under det gångna året och har också lämnat en årsrapport.

Genom att följa och tolka resultaten öppnar sig möjligheter för strukturen att utvecklas för att på bästa sätt möta parternas behov. Följeforskningen pågår fram till våren 2022.

Många har arbetat hårdare än någonsin detta år, både inom civilsamhället och det offentliga. Vilka lärdomar vi främst kommer att ta med oss, eller vilka resultat vi tydligast kommer att se efter den här gemensamma erfarenheten, är för tidigt att säga. Det vi vet efter 2020 är dock att samverkan och dialog är essentiellt när det kommer till att lösa samhällsutmaningar, både i en krissituation och på lång sikt.

Karin Neuhaus, kanslichef NOD