”Lägesbilderna visar att civilsamhället gör avgörande insatser för människor på flykt”

I mars gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder för att kartlägga civilsamhällets insatser i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Hittills har fyra lägesbilder publicerats. Lina Fridén, projektledare på NOD:s kansli och författare till flera av texterna, ger sin syn på vad lägesbilderna vittnar om.

bra bildformat för nod möter agenda

Du har under våren arbetat med NOD:s lägesbilder om följderna av Rysslands invasion och dess effekter på människor samt civilsamhällets insatser. Men först, vad är egentligen lägesbilder för något?

– Lägesbilderna är NOD:s sätt att ge en översiktlig bild över behov och problemformuleringar från civilsamhället. I vissa lägesbilder ger vi, där det är relevant, plats åt offentliga aktörer också. I regel är det skriftliga produkter som helt enkelt redogör för vittnesmål och synpunkter från relevanta aktörer utifrån ett särskilt tema.

Vilka teman har lägesbilderna under våren haft? Vad har framkommit?

– Vi inledde med att beskriva civilsamhällets insatser för Ukraina redan i april. Därefter valde vi att fördjupa oss i en annan samhällskris som finns färskt i minne – lärdomarna från flyktingsituationen 2015. Det satte någonstans ramarna för förutsättningarna för civilsamhällets insatser. Därefter har vi koncentrerat oss på mer specifika målgrupper, så som barn på flykt från Ukraina och vissa särskilt utsatta grupper, som vi har beskrivit i våra senaste lägesbilder.

– Den sammantagna bilden från lägesbilderna visar att civilsamhället gör avgörande insatser för människor på flykt. Det innebär dock inte att det inte heller finns utmaningar för civilsamhällets aktörer. Varje kris av det här slaget innebär en ny mänsklig katastrof där olika grupper har olika behov. Civilsamhället, men också offentliga aktörer som nämns i lägesbilderna, har svarat upp mot behoven. Men det finns fortfarande frågor kring till exempel uthålligheten i insatserna samt förmågan att möta exempelvis människor med funktionsnedsättningar som kvarstår.

Vem eller vilka tycker du bör läsa lägesbilderna?

– Lägesbilderna skickas alltid till relevanta aktörer i civilsamhället samt till tjänstepersoner på myndigheter och departement vars roller på olika sätt relaterar till civilsamhället. Det är ofta där lägesbilderna är mest efterfrågade. Samtidigt kan vi lyfta fram att lägesbilderna ger en rätt god bild av civilsamhällets unika bidrag och dess utmaningar att fler kan finna ett värde i att läsa dem.