Lägesbild om vissa särskilt utsatta grupper på flykt

I slutet av mars 2022 gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Nedan kan du läsa den fjärde lägesbilden från NOD, som fokuserar på civilsamhällets insatser för personer med funktionsnedsättning, HBTQI-individer och romer på flykt från Ukraina.

lägesbilder ukraina