Kortrapport (v. 23)

Här återfinns en kortare version av Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets (NOD:s) veckovisa kartläggning över behov i civilsamhället som uppstått efter coronavirusets utbrott i Sverige.

veckorapport

Kartläggningen behandlar exempel på efterfrågade insatser, problembeskrivningar, ny verksamhet, nya samverkansinitiativ och en kortare kommentar över relevanta trender inom sektorn. Texterna gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild, men de ger ett flertal exempel som sammantaget ger ett perspektiv på pågående trender.

Veckorapporten är en del av NOD:s uppdrag som strukturens parter enats om. I korthet innebär det att NOD bistår med att ge en samlad lägesbild över behov som uppstått i civilsamhället efter coronavirusets utbrott. NOD kommer också att bidra till samordning av civilsamhällets insatser vid behov, samt vara ett stöd i dialogen mellan civilsamhället och offentliga aktörer.

 

Utmaningar inom funktionshinderområdet

Funktionsrättsrörelsens organisationer delar många av de utmaningar och konsekvenser som drabbat övriga civilsamhället. Samtidigt är rörelsens organisationer och dess medlemmar särskilt drabbade i ett antal bemärkelser. Informationstillgängligheten har varit undermålig, där många organisationer fått tolka, förtydliga och sprida informationen om smittskydd och riskgrupper på ett tillgänglighetsanpassat sätt. Den digitala omställningen av verksamheten har varit svår för många inom rörelsen, då medlemmar ofta står utanför det digitala samhället och de digitala verktygen sällan har en utformning som gör att de lätt går att använda med exempelvis hörsel- eller synnedsättning. Organisationerna har också ställt in sommar- och familjeläger, med isolering och ensamhet som konsekvens för målgrupperna.

  • DHB efterfrågar en beredskap inför framtida krissituationer för att nå ut med tillgänglig information.
  • Afasiförbundet vittnar om svårigheter att genomföra årsmöten då medlemmarna ofta har svårt att använda digital teknik.
  • Neuro har ställt in sitt årliga familjeläger där anpassade semesteraktiviteter, exempelvis rullstolstillgängliga segelbåtar, erbjudits familjer där en förälder har en neurologisk diagnos.

 

Riskgruppers situation

Osäkerhet råder fortfarande kring definitionen av vad som utgör en riskgrupp. Många av dem som själva eller av myndigheter definierats som riskgrupp känner en stor oro för coronaviruset och en osäkerhet inför hur man ska hantera sitt liv och sin vardag. På grund av detta har många isolerat sig för att undvika att bli smittade.

  • Inom civilsamhället läggs betydande arbete på att hitta och formulera rätt information till sin specifika riskgrupp.
  • Trots myndigheternas arbete med att definiera och förtydliga riskgruppsdefinitioner fortsätter många oroliga individer att söka information och stöd från organisationerna.
  • Även om digitaliseringen har fungerat förhållandevis bra finns en risk att man tappar medlemmar, verksamhet och ideellt engagemang på längre sikt på grund av uteblivna fysiska träffar.

 

Funktionsrättsdebatt i medier

Debatten kring personal som arbetar med funktionshindrade eller situationen för funktionshindrade generellt är aktiv och väl synlig. Noterbart är att frågor rörande funktionsrätt debatteras både genom aktiva insatser från civilsamhället, men också av debattörer som lyfter området som viktigt utan att själva tillhöra funktionsrättsrörelsen.

  • I en debattartikel i Dagens Arena 13 maj beskrev förbundsordförandena för Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Riksförbundet HjärtLung, Neuroförbundet och Reumatikerförbundet att coronapandemin har framkallat en situation där rätt vård och rehabilitering inte kan ges i den utsträckning som behövs.
  • Den 9 maj varnade fackliga företrädare från Fastighetsanställdas förbund för att anställda på Samhall, som enligt artikelförfattarna många gånger lider av multisjukdomar och funktionsnedsättningar, inte skyddas tillräckligt. I debattartikeln i Expressen menar debattörerna att individuella hälsoriskbedömningar saknas, samt att anställda i vissa fall förvägrats sjukskrivning trots uppvisade symptom.

 

Lägesrapporten i fullversion går att hämta här.

För frågor om utskicket, kontakta NOD:s kansli (info@nodsverige.se). Samtliga kortrapporter finns samlade här.