Kortrapport (v. 22)

Här återfinns en kortare version av Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets (NOD:s) veckovisa kartläggning över behov i civilsamhället som uppstått efter coronavirusets utbrott i Sverige.

veckorapport

Kartläggningen behandlar exempel på efterfrågade insatser, problembeskrivningar, ny verksamhet, nya samverkansinitiativ och en kortare kommentar över relevanta trender inom sektorn. Texterna gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild, men de ger ett flertal exempel som sammantaget ger ett perspektiv på pågående trender.

Veckorapporten är en del av NOD:s uppdrag som strukturens parter enats om. I korthet innebär det att NOD bistår med att ge en samlad lägesbild över behov som uppstått i civilsamhället efter coronavirusets utbrott. NOD kommer också att bidra till samordning av civilsamhällets insatser vid behov, samt vara ett stöd i dialogen mellan civilsamhället och offentliga aktörer.

 

Civilsamhällets problembeskrivningar

Civilsamhällets insatser präglas av aktörernas snabba omställning och utveckling av sin verksamhet för att möta nya och förändrade behov. Tydligare rekommendationer från myndigheter underlättar för civilsamhällesaktörer att anpassa och driva verksamhet vidare, inte minst för de som organiserar sommarläger för barn och unga. Regeringens olika stödinsatser välkomnas, men en oro finns rörande till exempel antal medlemmar och ekonomi. Delar av civilsamhället är på grund av sina verksamhetsområden fortfarande i ett krisläge, medan andra samtidigt arbetar långsiktigt rörande både opinionsbildning och övrig verksamhet.

  • Det långsiktiga perspektivet syns allt tydligare i civilsamhällets kommunikation. Ett exempel är CONCORDs analys där organisationen varnar för att den ekonomiska krisen till följd av pandemin riskerar att minska Sveriges bistånd med 1,3-3,3 miljarder kronor.
  • Folkets Hus och Parker påpekar att många samlingslokaler står helt utan ekonomiskt skydd. Som forum för åsikts-och idéutbyte är dessa en viktig del av det demokratiska samtalet.
  • LSU har tagit fram en rapport tillsammans med tolv rekommendationer som skickats till regeringen utifrån de behov som ungdomsrörelsen identifierat som de mest prekära till följd av pandemin.

 

Riskmatris (uppdaterad)

De ekonomiska konsekvenserna för organisationerna är fortsatt allvarliga och det ekonomiska bortfallet är stort, framför allt för organisationer som hyr ut lokaler och säljer tjänster. Tidsperspektivet har förändrats något och fler har farhågor kring höstens verksamhet och framtida bidrag samt offentlig finansiering.

  • Den uppdaterade riskmatrisen går att läsa här. Uppdateringarna är markerade i kursiv stil.

 

Offentliga stödinsatser

Regeringen har presenterat ett flertal stödpaket under de senaste månaderna för att hantera pandemins påverkan på samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått i uppdrag att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället kopplat till den rådande krisen, vilket går att hitta på myndighetens hemsida. Utöver de krispaket som presenterats finns även information om övriga stöd och bidrag att hitta på myndighetens webbplats. Exempel på stödpaket som presenterats den senaste månaden:

  • 100 miljoner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet.
  • Omställningsstöd på 39 miljarder kronor som bland annat omfattar civilsamhället.
  • 100 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar med människor i social utsatthet samt äldres ensamhet och isolering.

 

Lägesrapporten i fullversion går att hämta här.

För frågor om utskicket, kontakta NOD:s kansli (info@nodsverige.se). Samtliga kortrapporter finns samlade här.