”Det har blivit särskilt tydligt att den offentliga sektorn och civilsamhället är två lika viktiga aktörer i Agenda 2030-arbetet”

Under hösten 2021 genomför NOD, tillsammans med Miljödepartementet, samrådsserien ”Det nationella genomförandet av Agenda 2030 i samverkan med det civila samhället”. Syftet är att i tre tematiska samråd fånga upp inspel från ett sextiotal nationella civilsamhällesaktörer. I en personlig krönika reflekterar Jeremija Isakovic, projektledare på NOD, över samrådsserien och dess möjlighet till att konkretisera Sveriges arbete med de globala målen. 

windowlight004

Hur ställer man om till en mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar värld? Ett steg på vägen är att, precis som FN:s 193 medlemsländer, underteckna resolutionen om Agenda 2030. Agendan består av ambitiösa mål och slagkraftiga formuleringar för att i en global gemenskap arbeta för en bättre värld, där ingen lämnas utanför. Ansvaret för att genomföra de 17 målen och 169 delmålen vilar ytterst på varje lands regering, men själva genomförandet berör oss alla.  

Så vad är egentligen innebörden bakom de fina formuleringarna i de globala målen och hur kan man rent konkret arbeta för att uppnå dem? Det är just den frågan som NOD under de senaste månaderna arbetat för att försöka ta reda på, utifrån olika perspektiv och ingångar.  

Under det arbetet har jag mer och mer kunnat se kopplingar mellan Sverige och det globala arbetet genom att förstå olika aktörers roller, arbete och ansvar. En logik har helt enkelt börjat uppenbara sig, där både begrepp och insatser fått tydligare avsändare och mottagare. Det har blivit särskilt tydligt att den offentliga sektorn och civilsamhället är två lika viktiga aktörer i Agenda 2030-arbetet – att de delvis arbetar på varsitt håll, utifrån förutsättningar och fokusområden, men även är i behov av att mötas för att med gemensamma krafter uppnå målen.  

Och det är just det där mötet som jag under hösten fått djupdyka ännu mer i, eftersom NOD på uppdrag Miljödepartementet varit med i att ta fram samrådsserien ”Det nationella genomförandet av Agenda 2030 i samverkan med det civila samhället”. Genom samrådsserien möts representanter från ideell sektor och Miljödepartementet i tematiska samråd, för att fånga upp och tillvarata civilsamhällets perspektiv, erfarenheter och idéer kring arbetet med de globala målen.  
 
NOD:s ansvar är att garantera en strukturerad dialog som följer den europeiska koden för idéburna organisationer i beslutsprocesser (”Koden”).  Vi hoppas att det ska leda till goda förutsättningar för parterna att tillsammans, under hösten och våren 2022, ta det viktiga arbetet med Agenda 2030 vidare.   

Den 30:e september genomförs det första samrådet. Temat är ”Lämna ingen utanför” och delar därmed namn med den genomsyrande principen i Agenda 2030. Det är ett tema som förpliktigar och det känns hedervärt att få lyssna in olika aktörer i en så viktig process.  

Vill du veta mer om samrådsserien är du välkommen att kontakta mig