Civilsamhällets avsiktsförklaring överlämnad till kulturministern

Den 9 december högtidlighölls lanseringen av avsiktsförklaringen “Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati”. Under eventet lämnades avsiktsförklaringen över till kulturminister Jeanette Gustafsdotter. 

ÖVerlämning avsiktsförklaringen

I form av ett hybridmingel, med både fysisk och digital närvaro, firades under torsdagen lanseringen av civilsamhällets avsiktsförklaring för en stark demokrati. Såväl de digitalt som fysiskt närvarande deltagarna kunde under minglet lyssna till tal av bland annat demokratiambassadör Emma Frans och följa överlämningen av avsiktsförklaringen till kulturminister Jeanette Gustafsdotter. 

I sitt uppdrag som kulturminister ansvarar Gustafsdotter för frågor som berör demokratin och det civila samhällets förutsättningar. Under överlämnandet av avsiktsförklaringen betonade ministern att civilsamhället är en grundpelare för den svenska demokratin och en avgörande kraft för att motverka antidemokratiska strömningar.

– Det är glädjande att ni i avsiktsförklaringen lagt så stor vikt på att stärka människors känsla av egenmakt och delaktighet i samhället, konstaterade ministern och hänvisade särskilt till de åtaganden som syftade till att sänka trösklarna för engagemang, erbjuda en mångfald av engagemangsformer och återspegla befolkningens mångfald. 

Emma Frans, demokratiambassadör för kommittén Demokratin 100 år, betonade också civilsamhällets viktiga roll i upprätthållandet och bejakandet av demokratin. Med hjälp av bland annat folkbildningen kan desinformation motverkas, konstaterade Frans. Något som, inte minst under pandemin, visat sig vara av särskilt stor betydelse för att undvika polarisering och hot mot demokratiska grundvalar. 

NOD:s ordförande Hannah Kroksson avrundade arrangemanget genom att hänvisa till formuleringarna i avsiktsförklaringen som civilsamhällets unika bidrag till den framtida demokratin; 

– Det är såhär vi sprider makt till fler, det är såhär vi sprider demokrati till fler och det är så vi får ett starkt samhälle. Jag är glad att vi kunnat ta fram en såhär viktig ”basplatta” för de kommande hundra åren. 

Läs mer om hur din organisation kan underteckna avsiktsförklaringen här