Årsrapport från följeforskningen: Utmanande omställning ledde till innovativa lösningar

Sedan 2019 bedrivs följeforskning på NOD i syfte att belysa hur strukturen bidrar till mervärden genom innovativ samverkan. Forskningen undersöker också hur NOD tillvaratar tidigare kunskaper och löpande erfarenheter. NOD möter Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, om några av årets slutsatser i följeforskningen.

thumbnail_IMG_20191111_142546

Följeforskningen innebär att forskare från Luleå tekniska universitet och Stockholms universitet följer NOD:s insatser och bidrar till kunskapsbaserad reflektion i planeringen, genomförandet och uppföljningen. Nu har följeforskningens resultat från NOD:s gångna verksamhetsår sammanställts i en rapport, som finns att läsa på NOD:s webbplats. Här svarar Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, på frågor om följeforskningens årsrapport.

Följeforskningens årsrapport summerar ett väldigt annorlunda verksamhetsår för NOD. Hur har det varit att följeforska mitt under en pandemi?
Det har varit givande att följa omställningen av NOD:s verksamhet under corona-pandemin, eftersom följeforskningens huvudfråga är just hur innovativa samverkansformer kan skapa mervärden för parterna från regeringen och civilsamhället. Rent praktiskt har det gått bra att följa verksamheten via digitala kanaler när de fysiska arrangemangen pausats under pandemin.

Den snabba omställningen under pandemin ändrade NOD:s arbetssätt på många sätt. Vilka är de största skillnaderna som ni identifierat jämfört med tiden före pandemin?
Det mest framträdande är den snabba och omfattande omställningen som gjordes av NOD:s etablerade former för dialog och samråd. Vissa ställdes om från ett fysiskt till ett digitalt format, till exempel samtalsserien och rundabordssamtal. Andra pausades, till exempel lärnätverk och användningen av NOD:s lokaler som en fysisk mötesplats.

– Dessutom utvecklades en helt ny insats i form av veckorapporter med kartläggning av civilsamhällets behov under pandemin. Omställningen innebar att NOD kunde möta behoven av dialog och samråd kring pandemin hos många olika myndigheter och organisationer i civilsamhället, vilket i sin tur bidrog till att markant öka kännedomen och nyttjandet av NOD.

Vilka fler exempel på innovativ samverkan har ni sett under NOD:s gångna verksamhetsår? Och vilka mervärden har det skapat för parterna i NOD?
– För att uppnå NOD:s syfte – att vara en nationell stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och civilsamhället inom olika politikområden – har flera olika former för dialog och samverkan utformats, testats och omformats. Till exempel samråd, rundabordssamtal och lärnätverk, samt skriftliga underlag i form av lägesbilder, kartläggningar med mera.

– Parallellt har både antalet anslutna organisationer från civilsamhället och antalet involverade myndigheter ökat, vilket stärkt NOD:s legitimitet och genomslag. Å andra sidan har utrymmet och inflytandet för enskilda organisationer minskat som en följd av expansionen, vilket gör att NOD tydligt behöver visa vilka gemensamma mervärden som skapas istället.

Presenterar rapporten några generella lärdomar om innovativ omställning och innovativ samverkan som kan vara till nytta för myndigheter och civilsamhälle bortom NOD:s egen verksamhet?
Absolut, inte minst vad gäller att tillvarata det förändringsfönster som öppnas genom samhällsutmaningar som berör många olika aktörer i samhället, såsom corona-pandemin. Det gäller då att identifiera gemensamma drivkrafter över organisations- och sektorsgränser för att tillsammans kunna utveckla nya fungerande lösningar, och samtidigt överbrygga aktörernas skilda uppdrag, intressen och arbetssätt.

– Det gäller också att omvandla abstrakta visioner och principer om innovation och samverkan, som framförs i styrdokument likt Överenskommelser och Agenda 2030, till konkreta former och forum för gemensamma diskussioner och lösningar.

Följeforskningen fortsätter för fullt under 2021. Vad kommer ni att fokusera på då?
Under detta år kommer vi att följa hur NOD:s insatser kan utformas och utföras under de osäkra omständigheter som råder under den fortsatta pandemin. Det kommer att bli särskilt intressant att se hur innovativiteten i NOD:s corona-omställning kan förvaltas på längre sikt, när andra samhällsutmaningar åter får större utrymme i verksamheten och samhällsdebatten.

– Vi kommer även att fortsätta följa hur NOD:s mervärden kan identifieras och synliggöras för parterna från regeringen och civilsamhället, eftersom det är en förutsättning för att kunna motivera och säkerställa NOD:s långsiktiga verksamhet.

Följeforskningens årsrapport finns att läsa via denna länk.