Agenda 2030: VNR och Spotlight-rapporter

I Sveriges arbete med Agenda 2030 utgör civilsamhället en viktig part. Ett av flera exempel på civilsamhällets bidrag till förverkligandet av agendan är de så kallade ”spotlight-rapporterna”. Dessa tas fram av civilsamhällesaktörer i samband med Sveriges frivilliga rapportering om det nationella genomförande av Agenda 2030 (VNR).  

I den här artikeln ges en kortfattad överblick av VNR samt spotlight-rapporternas funktion i arbetet med Agenda 2030.  

Agenda 2030 begrepp (1)

Vad är VNR?  

VNR står för Voluntary National Reviews och är en del av uppföljningsmekanismen inom ramen för Agenda 2030. Rapporteringen sker på nationell nivå och även om den är frivillig uppmuntras samtliga medlemsländers regeringar att genomföra den. Syftet är att kontinuerligt påvisa de nationella ambitionerna för agendans måluppfyllnad genom att lyfta framgångar, utmaningar och lärdomar från en angiven tidsperiod. Rapporterna presenteras på FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF) och fungerar sedan som ett komplement till den internationella granskningen av länders genomförande av Agenda 2030.  

I Sverige genomförs VNR av Miljö- och Utrikesdepartementet. Den senaste rapporten publicerades 2021 och presenterades på HLPF i juli samma år. Rapporten är Sveriges andra i ordningen och omfattar perioden 2017-2020. Den finns att ta del av här 

Här kan du läsa mer om VNR. 
 
Här kan du se lanseringseventet för Sveriges VNR 2021. 

 Vad är spotlight-rapporter?  

Som en kompletterande granskning till VNR kan andra samhällsaktörer, däribland civilsamhället, rapportera sina perspektiv på Sveriges genomförande av Agenda 2030. Vissa civilsamhällesorganisationer väljer därför att lyfta sina perspektiv genom så kallade “spotlight-rapporter”.  

Genom spotlight-rapporterna kan organisationerna såväl understryka som problematisera de VNR-rapporter som tas fram av landets regering. Till skillnad från VNR-rapporterna behöver spotlight-rapporterna inte omfatta samtliga 17 mål i Agenda 2030, utan kan fokusera på specifika mål kopplat till organisationers sakfrågor och verksamheter.  

Spotlight-rapporterna kan ses som ett sätt att lyfta och integrera civilsamhällets perspektiv på det nationella Agenda 2030-arbetet även på internationell nivå. Rapporterna ses även av många organisationer som ett verktyg för att understryka civilsamhällets unika bidrag till måluppfyllandet av såväl de globala som nationella målen.  

Här kan du läsa mer om spotlight-rapporternas funktion och hur de kan utformas.