“Offentlig sektor och civilsamhällets organisationer har ett ömsesidigt ansvar att vårda och utveckla demokratin.”

Under våren 2021 arbetades skrivelsen “Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati” fram av ett trettiotal civilsamhällesaktörer. Skrivelsen är en avsiktsförklaring som stipulerar civilsamhällets unika roll i en demokrati, samt beskriver åtaganden och förutsättningar för att fortsatt kunna stärka och utveckla den svenska demokratin.  

En av organisationerna som var med och arbetade fram avsiktsförklaringen är Forum – idéburna organisationer med social inriktning (Forum). NOD möter Anton Alsander, sakkunnig på organisationen, som berättar om Forums insikter och åtaganden för att bidra till en fortsatt stark demokrati.  

anton (3)

Forum – idéburna organisationer med social inriktning (Forum), är en samverkansorganisation för idéburna verksamheter och går under devisen “Civilsamhället bygger demokrati, välfärd, tillit och gemenskap”. Just demokratiarbete är därför ett av Forums främsta fokusområden, vilket gjorde organisationen till en självklar deltagare i NOD:s demokratilabb där civilsamhällets avsiktsförklaring för en stark demokrati arbetades fram.  

Anton Alsander är sakkunnig på organisationen och var en av deltagarna i demokratilabbet. Enligt honom har civilsamhället ett viktigt ansvar för att upprätthålla en stark demokrati; 

– Ett starkt civilsamhälle där självständiga organisationer och alla dess ideellt engagerade människor kan ifrågasätta, stödja och utveckla vårt samhälle är av största vikt för såväl en fungerande demokrati som för ett samhälle präglat av gemenskap och tillit, konstaterar Alsander. 

Vilka är er organisations viktigaste historiska erfarenheter i relation till demokratin? 

– Ur ett historiskt perspektiv är det avgörande att lyfta det faktum att civilsamhällets organisationer står att tacka för själva införandet av den parlamentariska demokratin i Sverige. Frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och kvinnorörelsen drev gemensamt och var för sig igenom en rad demokrati- och välfärdsreformer trots hårt motstånd. 

– Demokrati, tillit och mellanmänsklig solidaritet är inte självklara värden i ett samhälle utan en funktion av fria och starka idéburna organisationer. Civilsamhället bär fram röster som annars har svårt att göra sig hörda och möjliggör för utökad egenmakt och politisk påverkan.  

Vem tycker du borde läsa och ta del av avsiktsförklaringen ”Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati” och varför?  

– Beslutsfattare, förtroendevalda och tjänstemän på alla nivåer. Offentlig sektor och civilsamhällets organisationer har ett ömsesidigt ansvar att vårda och utveckla demokratin. Vi uppmanar därför både offentliga representanter och organisationsföreträdare att ta del av avsiktsförklaringen.  

Läs mer om avsiktsförklaringen här