Nordisk samverkan för hållbara samhällen

Inom ramen för Vision 2030 kraftsamlar Nordiska ministerrådet för ett hållbart samhälle. En framgångsfaktor för att nå målen i Vision 2030 är att samverka med civilsamhället. NOD möter Paula Lehtomäki, generalsekreterare vid Nordiska ministerrådets sekretariat, för att veta mer om visionen och det nya civilsamhällesnätverk som man nu upprättar.

Paula_20_flag (1)

Nordiska ministerrådet är ett samarbetsorgan för de nordiska ländernas regeringar. Med det regionala samarbetet skapas nya möjligheter till politikutveckling och mobilisering för att möta samhälleliga utmaningar tillsammans. Ett exempel på detta är Nordiska ministerrådets arbete med hållbarhetsmålen i Vision 2030.

NOD möter Paula Lehtomäki, generalsekreterare vid Nordiska ministerrådets sekretariat sedan den 18 mars 2019, för att höra mer om Vision 2030 och ministerrådets samverkan med civilsamhället.

Hur skulle du beskriva Nordiska ministerrådets arbete och relation till civilsamhället i de olika nordiska länderna?

– Nordiska ministerrådet har redan sedan långt tillbaka involverat civilsamhället i vårt arbete. Det är viktigt för oss att vara en öppen, transparent och relevant organisation gentemot det civila samhället i Norden. Vi vill att det nordiska samarbetet ska ha en betydelse och skapa nytta för de nordiska invånarna i deras vardag. Men för att säkerställa att vi uppnår detta är det viktigt att vi involverar och lyssnar till det civilsamhället i Norden.

Hur arbetar Nordiska ministerrådet med Vision 2030 och hur kopplar detta till de globala hållbarhetsmålen?

– Vi arbetar med Vision 2030, att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030, genom att fokusera hela verksamhetens arbete kring tolv målsättningar. Nordiska ministerrådets handlingsplan för visionen slår fast att vårt arbete ska bidra till att påskynda den gröna omställningen, att stärka styrkepositionen som konkurrenskraftig region och att säkerställa ständigt förbättrad social hållbarhet.

– Med andra ord kommer det nordiska arbetet med Vision 2030 på ett betydande sätt att bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Vi vet att de nordiska länderna rankas högst i internationella rankingar kring uppnåendet av de globala hållbarhetsmålen, men det betyder inte att vi har uppnått hållbar utveckling i Norden. Så även om Agenda 2030 visar vägen så bör vi arbeta ännu ambitiösare och snabbare än övriga världen, för att verkligen vara bli världens mest hållbara och integrerade region.

Vilken är sekretariatets roll i och hur har civilsamhället hittills involverats i processen?

– Sekretariatet hade i uppdrag av de nordiska samarbetsministrarna att ta fram ett förslag på handlingsplan för Vision 2030. Som en del av processen att ta fram handlingsplanen involverade vi civilsamhället för att ge konkreta förslag kring prioriteringar och projekt. Vi genomförde detta genom att arrangera dialogmöten i de nordiska länderna, till vilka vi bjöd in representanter från civilsamhällsorganisationer. Som generalsekreterare för Nordiska ministerrådet deltog jag i dessa dialogmöten och kan konstatera att de gav väldigt mycket värdefull input för det vidare arbetet!

Nordiska ministerrådet upprättar nu ett nordiskt civilsamhällesnätverk med ambitionen att stärka samarbetet över gränserna i Norden och mobilisera ideella krafter kring Vision 2030. Hur kommer detta att ske? Hur kommer arbetet att läggas upp och vilka typer av möten eller aktiviteter kommer att genomföras?

– Det stämmer. De nordiska samarbetsministrarna har beslutit att etablera ett nordiskt civilsamhällsnätverk för Vision 2030. Syftet med nätverket är att ytterligare stärka, målinrikta och koordinera samarbetet med civilsamhället i Norden. Civilsamhällsnätverket kommer att ges möjlighet att få insikt i och komma med input kring Nordiska ministerrådets arbete med Vision 2030, och att samtidigt fördjupa samarbetet med civilsamhället på tvärs av de nordiska länderna.

– Ansökningen till civilsamhällsnätverket pågår i perioden 7 april – 6 maj, varefter beslut kring de medlemmar som antas ska vara på plats omkring en månad efteråt. Det kommer att arrangeras ett uppstartsmöte mellan Nordiska ministerrådet och det nyetablerade civilsamhällsnätverket i september. Vid detta möte ska civilsamhällsnätverket få en grundläggande introduktion till Nordiska ministerrådets arbete med Vision 2030 samt möjlighet att diskutera hur man önskar bli involverade i det vidare arbetet. Det är nämligen väldigt viktigt för oss att civilsamhällesnätverket roll utvecklas utifrån gemensamt identifierade behov och önskemål.

Vilka typer av frågor kommer att diskuteras i nätverket rent konkret?

– Det nordiska civilsamhällesnätverket kommer att diskutera frågor som kopplar till Nordiska ministerrådets arbete med handlingsplanen för Vision 2030. Överordnade frågor kommer att diskuteras i civilsamhällsnätverket som helhet, medan mer fokuserade diskussioner genomförs i tre undergrupper kopplade till ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Det är framförallt upp till civilsamhällsnätverket att välja vilka frågor man önskar diskutera, med det kan till exempel handla om ett nordiskt samarbetsprogram, projekt, eller en konferens.

Vilka organisationer kan ansöka om att få medverka?

– Vi välkomnar alla nationella och nordiska civilsamhällesorganisationer att ansöka om att bli medlemmar i nätverket! Ansökningen är öppen för frivilligorganisationer, ideella organisationer, föreningar, stiftelser, välgörenhetsorganisationer, medborgarorganisationer, intresseorganisationer, näringslivsorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer, trossamfund, sociala- eller kooperativa företag samt andra intressebaserade grupper. Vi kommer att anta totalt 40 stycken medlemmar till nätverket, med utgångspunkt i särskilda urvalskriterier. Det betyder att alla som ansöker inte kommer att få en plats i nätverket, men vi kommer att etablera en digital portal för offentliga konsultationer genom vilket vi öppnar upp för inspel från alla intresserade aktörer i Norden.

Här finner du hela samtalsserien NOD möter.