Lägesbild: Om ungas inkludering i arbetet med att förhindra smittspridningen

Här återfinns en kortare version av Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets (NOD:s) lägesbild över behov i civilsamhället som uppstått efter coronavirusets utbrott i Sverige. Längst ner i texten finns också en länk till den längre versionen av lägesbilden.

lägesbild

Lägesbilden behandlar exempel på efterfrågade insatser, problembeskrivningar, ny verksamhet, nya samverkansinitiativ och en kortare kommentar över relevanta trender inom sektorn. Texterna gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild, men de ger ett flertal exempel som sammantaget ger ett perspektiv på pågående trender.

Lägesbilden är en del av NOD:s uppdrag som strukturens parter enats om. I korthet innebär det att NOD bistår med att ge en samlad lägesbild över behov som uppstått i civilsamhället efter coronavirusets utbrott. NOD kommer också att bidra till samordning av civilsamhällets insatser vid behov, samt vara ett stöd i dialogen mellan civilsamhället och offentliga aktörer.

 

Bakgrund

Som bakgrund till lägesbilden presenteras barnrätts- och ungdomsperspektivet. I detta avsnitt refereras också till en tidigare kartläggning av NOD kring ungas inkludering i beslutsprocesser. Detta avsnitt tar bland annat upp att:

  • Barn och unga har rätt att alltid komma till tals i frågor som berör deras liv.
  • Beslutsfattare och makthavare kan försäkra ett meningsfullt deltagande för unga genom att undvika härskartekniker och förminskande, inte behandla unga som en homogen grupp samt värna återkoppling och tydlighet.

 

Civilsamhällets svar: Hur unga kan och bör inkluderas i förhindrandet av smittspridningen

Unga organiserade vill bli tillfrågade om att inkluderas i arbetet mot smittspridningen. Inkluderingen bör vara tydlig, rättvis och ske i ett tidigt skede av arbetet. Inkluderingen bör vila på:

  • Beaktande av att unga inte är en homogen grupp.
  • Att metod, retorik och kommunikation är ändamålsenlig.
  • En tidig inkludering och en uppriktig vilja att lyssna.

 

Civilsamhällets svar: Vad unga behöver för att bli en del av lösningen

Aspekter som uppkom var att ge unga möjlighet att känna sig delaktiga i den gemensamma kampen mot pandemin och att också ge unga rimliga förutsättningar att följa restriktionerna. Därtill behövs en förståelse för den utsatta position flera grupper av unga befinner sig i just nu, inte minst i form av den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga.

  • Barn och unga bör ses som en del av lösningen och bemötas med tillit och erkännande.
  • Åtgärder bör anpassas utifrån barn och ungas förutsättningar och behov.
  • Barn och ungas psykiska välmående måste tas på allvar.
  • Det finns en efterfrågan på tydliga exempel på smittsäker organisering för att skapa möjligheter att ställa om istället för att ställa in.

 

Lägesrapporten i fullversion går att hämta här.

För frågor om utskicket, kontakta NOD:s kansli (info@nodsverige.se). Samtliga kortrapporter finns samlade här. Vill du får löpande uppdateringar om NOD:s arbete? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.