Lägesbild i kortformat (november)

Här återfinns en kortare version av Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets (NOD:s) lägesbild över behov i civilsamhället som uppstått efter coronavirusets utbrott i Sverige.

veckorapport

Lägesbilden behandlar exempel på efterfrågade insatser, problembeskrivningar, ny verksamhet, nya samverkansinitiativ och en kortare kommentar över relevanta trender inom sektorn. Texterna gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild, men de ger ett flertal exempel som sammantaget ger ett perspektiv på pågående trender.

Lägesbilden är en del av NOD:s uppdrag som strukturens parter enats om. I korthet innebär det att NOD bistår med att ge en samlad lägesbild över behov som uppstått i civilsamhället efter coronavirusets utbrott. NOD kommer också att bidra till samordning av civilsamhällets insatser vid behov, samt vara ett stöd i dialogen mellan civilsamhället och offentliga aktörer.

 

Generella utmaningar för sektorn

Från pandemins början har den ideella sektorn genomfört en digital omställning som genomsyrat samtliga delar av dess kärnverksamhet, till exempel beslutsfattande processer, organisering av medlemmar, målgrupps-, och påverkansarbete samt stödfunktioner. Omställningen har satt organisationerna på prov samtidigt som det visat på en sektor vars styrka ligger i att utifrån förmåga och resurser outtröttligt fortsätta driva sin verksamhet utan att göra avkall på sin idé.

 • Försämrade förutsättningar för socialt liv – med ökad isolering/ensamhet som följd.
 • Inställd eller minskad verksamhet – med risk för ekonomiska konsekvenser på sikt.
 • Sämre kontakt med medlemmar – med risk för medlemsbortfall.
 • Digitalisering av organisationernas verksamhet.

 

Specifika utmaningar för olika områden

Även om områdesspecifika utmaningar skiljer sig åt är samtliga organisationer hårt påverkade av höstens utveckling och nya restriktioner. Läget påminner om situationen i våras när det kommer till exempelvis svårigheter för organisationer att genomföra aktiviteter för målgruppen, för kulturaktörer att utöva sitt yrke och för lokaler och samlingsplatser att hålla öppet. Samtidigt blir socialt utsatta grupper än mer utsatta. Barn och unga utsätts för ett stort informationsflöde som ibland uppfattas som otydligt, och skolan pekas ut som en viktig aktör för målgruppen ur flera aspekter.

 • Nästan samtliga kulturinstitutioner och samlingslokaler blir tvungna att stänga efter nya begränsningarna för sammankomster.
 • Pandemin har lett till ekonomiskt utsatthet för många personer i riskgrupp.
 • Inställd verksamhet påverkar utsatta målgrupper negativt på flera sätt.
 • För arbetsintegrerande sociala företag är bilden delad.

 

Övrigt

Nya restriktioner och rekommendationer drabbar den ideella sektorn. Införandet av dem och det allmänna informationsflödet kring pandemin upplevs ibland som otydligt och svårtolkat. Processerna kring olika stödpaket bör i framtiden anpassas i högre grad för att möjliggöra för sektorn att ta del av dem.

 • Pandemins påverkan på aktörerna har förstärkts sedan i våras.
 • Möjlighet för ekonomisk kompensation för ideella verksamheter inom sjukvård och social omsorg bör ses över och förenklas.
 • Funktionsrättsrörelsen har inte kunnat tillgodogöra sig stöd på grund av stödsystemens utformning.

 

Bilaga: Lägesbild – Frivilliga försvarsorganisationer

Pandemin har tvingat de frivilliga försvarsorganisationerna till en snabb omställning av verksamheten till digitala verktyg – främst drabbas utbildningsverksamheten som inte alltid är möjlig att genomföra digitalt. Informationsflödet från MSB har fungerat väl och organisationerna har själva aktivt förmedlat information vidare inom respektive organisation. En del organisationer ser en ökning i medlemsansökningarna, andra ser stora utmaningar, i synnerhet kring unga och återväxt då ingen verksamhet bedrivs och unga hittar andra områden att engagera sig i. Organisationer anslutna till Frivilliga resursgruppen (FRG) ser möjlighet till att kunna bistå i den fortsatta krisen.

 

Lägesbilden i fullversion går att hämta här.

För frågor om utskicket kontakta NOD:s kansli (info@nodsverige.se). Samtliga kortrapporter finns samlade här.