Kortrapport (v. 17)

Här återfinns en kortare version av Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets (NOD:s) veckovisa kartläggning över behov i civilsamhället som uppstått efter coronavirusets utbrott i Sverige.

veckorapport

Kartläggningen behandlar exempel på efterfrågade insatser, problembeskrivningar, ny verksamhet, nya samverkansinitiativ och en kortare kommentar över relevanta trender inom sektorn. Texterna gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild, men de ger ett flertal exempel som sammantaget ger ett perspektiv på pågående trender.

Veckorapporten är en del av NOD:s uppdrag som strukturens parter enats om. I korthet innebär det att NOD bistår med att ge en samlad lägesbild över behov som uppstått i civilsamhället efter coronavirusets utbrott. NOD kommer också att bidra till samordning av civilsamhällets insatser vid behov, samt vara ett stöd i dialogen mellan civilsamhället och offentliga aktörer.

 

Civilsamhällets problembeskrivningar och behov

Civilsamhällets budskap handlar fortsatt till stora delar om den omställning som många organisationer står inför, inte minst inom det digitala området. Kommunikationen från delar av civilsamhället den senaste veckan har också handlat om vårändringsbudgeten, som har kritiserats för att förbise den ideella sektorn.

 • Ett exempel på den digitala omställningen kan hämtas från Majblomman, som i år kommer att sälja digitala majblommor för att möta målgruppernas behov.
 • ABF satsar på att göra information om verksamheten tillgänglig för fler. Därför har organisationens webbplats översatts till 40 språk.
 • Opinionsbildningen kring vårändringsbudgeten kan exemplifieras med debattartikeln ”Regeringen verkar ha glömt civilsamhället” (Aftonbladet 21 april), som signerades av företrädare för Forum, LSU, KFO, Civos, Famna, Giva Sverige och Idea.

 

Digital omställning i civilsamhället – utmaningar och behov

Digital omställning är resurskrävande ifråga om ekonomi, tid och kompetens. Mycket av den praktiska omställningen sker i skrivande stund, men organisationerna saknar ofta ekonomiskt utrymme och erfarenhet av att göra större inköp, licenshantering och riskbedömning. Svårigheter finns också i att fortbilda all personal och ideella ledare. Civilsamhället uttrycker behov av omställningsstöd i form av ekonomiska medel och tillgång till särskilda kompetenser.

 • Omställning är dyrt. Scouterna beräknar att det skulle kosta en årsarbetstid att ställa om delar av verksamheten till digital form och att de bland annat skulle behöva licenser till 20 000 lokala ledare. 
 • Omställning kräver kompetens. RFSU har tillsatt en digital insatsgrupp internt för att kunna bedöma digitala verktyg ifråga om exempelvis juridik, sekretess och användbarhet, samt tagit fram digitalt fortbildningsprogram för personalen.

 

Digital interndemokrati och extern verksamhet

Coronapandemin har påskyndat civilsamhällets digitalisering av sina demokratiska processer. Större organisationer klarar omställningen bättre, inte minst genom central upphandling som möjliggör enklare informations- och utbildningsinsatser. Omställningen av externa kurser, seminarier och evenemang är svårare, mer resurskrävande och kräver mer kompetens. Ekonomiska förluster och minskad relation till publik, deltagare och medlemmar oroar.

 • Digitaliseringen av interndemokratin sker löpande.
 • Delar av den externa verksamheten har ställts om till digitala lösningar.
 • Att digitalisera verksamhet i form av evenemang, kurser och utbildningar är kostsamt. Eventuella intäkter täcker inte upp det ekonomiska bortfallet från planerad verksamhet.

 

Civilsamhällets omställning – goda exempel

Intervjuer med organisationerna Stiftelsen Läxhjälpen och Kompis Sverige visar att behovet av civilsamhällets service på många områden har ökat och att den digitala verksamheten ökar träffytan mot målgrupper när den geografiska aspekten tas bort. Däremot går det inte att säkerställa den digitala tillgängligheten och nya grupper kan då riskera att bli utan stöd.

 • Det digitala mötet är ett bra komplement till det fysiska men många värdefulla aspekter går förlorade.
 • Det krävs att se över vilka målgrupper som inte nås av den digitala verksamheten och hur vi kan tillgängliggöra den för dessa.
 • Det efterfrågas både praktiskt och finansiellt stöd för att möjliggöra en strukturerad digital omställning.

 

Lägesrapporten i fullversion går att hämta här.

För frågor om utskicket, kontakta NOD:s kansli (info@nodsverige.se)