Forumkonferensen 2022

Forumkonferensen 2022 är en nationell konferens med lokala och regionala perspektiv och en plattform för dialog mellan offentlig sektor och civilsamhället. Den 24 maj anordnas konferensen digitalt, under temat, digital dialog och samverkan. Forumkonferensen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i samarbete med NOD.

bild

Vilka exkluderas och inkluderas i det nya digitala landskapet? Hur ser den digitala utvecklingen ut för civilsamhällets organisationer? Hur kan vi vidareutveckla den digitala samverkan för att stärka och komplettera dialogformerna som fanns innan pandemin? Och hur säkerställs demokratiska värden i den utvecklingen?

Under denna halvdag utforskar vi tillsammans med inbjudna gäster och deltagare vilka erfarenheter från digitaliseringen, som skedde under pandemin, som vi kan ta med oss in i framtida samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhällets organisationer. Efter konferensen hoppas vi att vi tillsammans samlat goda exempel och kommit närmare lösningar på utmaningar som vi ser.

Under konferensen utgår vi från den studie som MUCF tagit fram om hur digitaliseringen påverkat civilsamhället under pandemin, resultat från MUCF:s årliga uppföljning av civilsamhällets villkor samt resultat från dialoger som skett mellan civilsamhället och regeringen i Partsgemensamt forum.

Forumkonferensen är en nationell konferens som även tar upp lokala och regionala perspektiv.

För att göra en så bra konferens som möjligt vill vi gärna ta del av era goda exempel på när digital samverkan och dialog har fungerat som bäst. Eller en utmaning kopplat till digital dialog och samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället som ni vill att vi tar upp på konferensen. Fyll i formuläret här.

Välkommen på en dag där samskapande och dialog står i fokus!

Gå till anmälan via denna länk!

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD).

 

Ur programmet

  • Inledning av Lena Nyberg, generaldirektör MUCF och Jeanette Gustafsdotter, kulturminister. 
  • Sammanfattning av samtalen i Partsgemensamt forum som rört digitalisering – Max Horttanainen. 
  • Presentation av MUCF:s årliga uppföljningsrapport av ideella föreningars villkor (släpps 20 maj) samt rapporten Digitalisering för alla? Digitaliseringens konsekvenser för det civila samhället. Karl Karlsson, utredare och Elisabet Johansson, utvecklingsledare MUCF. 
  • Panelsamtal om hur digitaliseringen påverkat civilsamhället och framförallt dialogen med offentlig sektor. Vad har vi lärt oss under pandemin, vad tar vi med oss framåt och vilka behov finns? Medverkande i samtalet är bland annat Terese Bengard, Verksamhetschef Hela Sverige ska leva och Jörgen Andersson, utvecklingssamordnare Framtidens hus, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Malmö stad. Alla i panelen har på olika sätt erfarenhet av digitaliseringens konsekvenser för civilsamhället och hur den på olika sätt påverkar dialogen med offentlig aktörer. I samtalet får vi nationella perspektiv på hur skillnaden ser ut mellan stad och landsbygd samt hur vi i samverkansprojekt och dialoger på regionalt och lokalt plan kan använda oss av erfarenheterna som kom av pandemin för de nya utmaningar som vi står inför i och med kriget i Ukraina.
  • Presentation av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), vilka uppdrag de arbetar med och hur samverkan med civilsamhället är till nytta för deras arbete. Mats Snäll, Leveransområdeschef Digital utveckling på DIGG.
  • Gruppsamtal mellan deltagarna i konferensen kommer ske vid ett par tillfällen under dagen. Samtal där det blir möjligt att dela erfarenheter och lyfta fram vad som är viktigt för civilsamhället respektive offentlig sektor att arbeta vidare med och vad som bör göras tillsammans. För att vi efter konferensen ska kunna samla ihop erfarenheter och idéer och dokumentera hur vi tillsammans kan förbättra den digitala dialogen och samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor.

 

Bakgrund till konferensen

MUCF anordnar Forumkonferensen vartannat år på uppdrag av regeringen. Forumkonferensen är en breddning av dialogen som förs i Partsgemensamt forum.

NOD administrerar Partsgemensamt forum. Under 2020 och 2021 har digitaliseringen varit ett vanligt förekommande samtalsämne, både som del av temat men också i relation till andra diskussioner eftersom digitaliseringen präglat civilsamhället och dess möjligheter att verka. Digitaliseringen har också präglat själva dialogen i forumet där mötena fortfarande sker digitalt. Av den anledningen är detta ett relevant tema även för konferensen.

MUCF har också inom ramen för civilsamhällespolitiken haft ett kunskapsuppdrag under pandemin. Inom ramen för uppdraget har kunskap tagits fram om hur civilsamhället påverkats på olika sätt. Under hösten 2021 gjordes en studie om digitaliseringen som skett som visade upp en fragmentiserad bild av hur olika organisationer har påverkats.