”Vi kommer att arbeta för att utröna vad en hållbar omstart innebär när vi lämnar pandemin bakom oss”

De 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 gäller allas framtid och spänner över många sakpolitiska områden. Nu kommer NOD:s verksamheter tydligare knyta an till agendan, med samråd och intervjuer på webbplatsen. Karin Neuhaus, kanslichef på NOD, svarar på frågor om en tydligare inriktning på hållbarhetsfrågor.

karinagenda2030

Hur arbetar NOD med hållbarhetsmålen i Agenda 2030 idag?
– Jag skulle nog säga att vi arbetar brett med detta, med tyngdpunkt på vissa av målen. En fördel med det breda spannet av teman som finns i agendan är att det knappt går att arbeta med samhällsfrågor utan att beröra ett eller flera mål. Hållbarhetsperspektivet är en relevant utgångspunkt i alla samhällsfrågor, och målen något som vi i olika sammanhang berör.

Finns det något konkret exempel?

– Ett tydligt exempel är det ungdomsråd om klimatfrågor som vi genomförde med Miljödepartementet i november, där det unga civilsamhället fick möta regeringen för att bland annat diskutera mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) utifrån olika aspekter. Det var väldigt givande och vi kommer att ta detta arbete vidare med nya möten med liknande fokus.

– Det var väldigt konkret, men vi tog vi under fjolåret också bland annat fram en lägesbild med fokus på hur pandemin påverkar särskilt utsatta grupper. Den lägesbilden kan knytas till mål 1 (ingen fattigdom) och mål 2 (ingen hunger). Däremot har vi inte alltid tydligt definierat arbetet som en del i att belysa och utgå ifrån hållbarhetsmålen. Här har vi fortfarande en del arbete att uträtta.

Ska det bli tydligare hur NOD:s verksamhet relaterar till målen?

– Ja, det kommer att märkas både i vårt löpande arbete och i mer Agenda 2030-relaterade aktiviteter och lägesuppdateringar som vi planerar framöver. Det innebär samråd, dialoger, lägesbilder och intervjuer med tydligare Agenda 2030-teman. Vi kommer att arbeta för att utröna vad en hållbar omstart innebär när vi lämnar pandemin bakom oss. För vår del ser vi fram emot att fortsätta att sammanföra civilsamhället och det offentliga för att undersöka detta närmare.

Varför sker detta nu?

– Vi på NOD arbetar med många olika sakfrågor och med processer som både berör kortsiktiga processer och långsiktiga utmaningar. Många känner nog till NOD:s uppdrag sedan coronautbrottet, där vi har arbetat med både omvärldsbevakning och möjliggjort för dialog i frågor kopplade till pandemin. Sådana områden kommer vi fortsätta att verka inom.

– Vi kommer nu att ha en tydligare inriktning på långsiktiga samhällsprocesser och hållbarhetsfrågor. Vi kan göra skillnad även när tidshorisonten är längre än den kan vara under en pandemi. Att ha ett fokus på hållbar omstart efter pandemin är ett sätt. Därefter kommer vi vara mer aktiva i att följa Agenda 2030-frågorna.

Vad kan offentliga respektive ideella aktörer förvänta sig av NOD när det gäller hållbarhetsfrågor?

– De kan förvänta sig att NOD fortsätter med det vi alltid erbjuder. Finns det sakfrågor, med eller utan Agenda 2030-koppling, där dialog och samråd med den andra parten är en del av lösningen på samhällsutmaningar är vi en resurs för att möjliggöra detta. Då kan man kontakta oss och få vägledning rörande passande former och material för samverkan.