”En motor för dialog, samverkan och demokrati”

Nu går det att läsa NOD:s verksamhetsberättelse för 2019.

Skärmklipp

NOD:s verksamhetsberättelse för 2019 går att ladda hem och läsa här. Nedan följer den inledningstext som sammanfattar årets aktiviteter.

***

Ett stort kliv framåt. Så kan 2019, som har inneburit stora förändringar på flera nivåer för Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD), sammanfattas. Vi lämnar ett händelserikt fjolår bakom oss och kan konstatera att NOD:s verksamhet har utvecklats på många sätt.

NOD:s kansli har flyttat till nya lokaler i centrala Stockholm. Detta högtidlighölls genom ett inflyttningsmingel den 16 maj 2019. Till minglet, som var en av årets lanseringsaktiviteter, kom drygt 60 särskilt utvalda personer från civilsamhället och det offentliga.

Glädjande var att kultur- och demokratiminister Amanda Lind medverkade vid kansliets invigning. Där betonade ministern NOD:s viktiga roll som kunskapsförmedlare, men också som en arena för offentliga aktörer och civilsamhället, både som en fysisk mötesplats och en struktur för att främja samverkansprocesser i aktuella ämnen.

I NOD:s lokaler har en rad möten, med fokus på samverkan, genomförts under året. Bland de återkommande samverkansprocesserna kan träffarna inom ramen för lärnätverken med fördel lyftas fram. NOD har även stått som värd för rundabordssamtal och nätverksträffar. Kansliet har haft många externa kontakter gällande samverkan; både med myndigheter, departement och organisationer från civilsamhället. Lokalerna har även lånats flitigt av andra aktörer, vilket har varit ett sätt för NOD att öppna upp verksamheten där behov finns.

En ny hemsida, utökad digital närvaro på sociala medier och en ny grafisk profil har präglat NOD:s kommunikation. NOD har klätts i nya kläder och därmed tydliggjort verksamhetens inriktning som en nationell aktör som finns tillgänglig för myndigheter, departement och civilsamhället.

Under året har nya verksamheter växt fram, som tydligt vilar på de sex principerna (självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald) och målen i FN:s hållbarhetsagenda. På olika sätt och med skilda aktörer strävar NOD:s verksamheter efter att tydliggöra vikten av samverkan och därmed bli en aktör som främjar demokrati och tar sig an samhällsutmaningar genom dialog.

Både civilsamhället och myndigheter efterfrågar utrymme att träffas, men vi ser också ett stort behov av att fylla mötesplatsen med ett relevant innehåll. Genom NOD finns stora möjligheter att identifiera sakfrågor som kan diskuteras vidare med lämpliga parter och aktörer. Den funktionen började NOD fylla på allvar under 2019. Där står NOD idag, som en motor för dialog, samverkan och demokrati.

Karin Neuhaus, kanslichef NOD