Vad är ett samråd?

Samråd är en av de vanligaste metoder som NOD erbjuder för att underlätta dialog mellan regeringen och civilsamhället. Det är en form av initiativ från statliga aktörer, där inspel i särskilda sakpolitiska frågor efterfrågas från civilsamhällesaktörer.

Samråd i NODs format följer Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen (Koden).

Vem initierar samråd?
Samråden initieras av regeringsdepartement eller myndigheter i syfte att informera civilsamhällesorganisationer om en aktuell politisk utveckling och inbjuda organisationerna till att ge kommentarer, synpunkter och feedback.

Vilka deltar i ett samråd?
I samråd deltar representanter från den offentliga aktör som initierat mötet, samt representanter från civilsamhället. I NODs format är det framför allt civilsamhällesorganisationer på nationell nivå som deltar. 

Representanter från NOD finns också på plats i samrådet för att dokumentera samtalen och ansvara för mötets helhet. 

Vilken roll har de olika aktörerna i samrådet?
Civilsamhällets roll är att ge inspel i det ämne som ligger till grund för samrådet. Det kan exempelvis innebära att förespråka en viss fråga eller intresse, informera om erfarenheter och upptäckter, involvera och företräda medlemmar, förmedla expertis och rådgivning, med mera.

Den offentliga partens roll är att lyssna in och tillvara civilsamhällets inspel. I det ingår att tillhandahålla information om mötet i god tid och i ett tillgängligt format, skapa och erbjuda tillgängliga processer för att möjliggöra deltagande, samt säkerställa att ha relevanta representanter på plats i mötet som är aktivt engagerade, lyssnar, reagerar och ger återkoppling.

Hur omhändertas civilsamhällets inspel?
Samråden sammanfattas alltid i en skriftlig dokumentation av NOD och omhändertas av den offentliga part som initierat mötet. Dokumentationen delas även med alla som deltagit i samrådet och publiceras på NODs webbsida. Nedan finns exempel på tidigare dokumentationer. 

 • Samråd om utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Migrationsverket (läs mer här)
  2022-12-07

 • Samråd om digitaliseringens möjligheter för en mer öppen och transparent offentlig sektor
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Infrastrukturdepartementet (läs mer här)
  2022-10-19

 • Samråd om EU:s ungdomsdialog och ungas inflytande 
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Kulturdepartementet, MUCF och LSU (läs mer här)
  2022-09-29
 • Samråd om den sociala dimensionen av hållbar utveckling
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Kulturdepartementet, MUCF och LSU (läs mer här)
  2022-06-01
 • Ungdomsråd klimat- och miljöfrågor
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Miljödepartementet
  Tema: Stockholm+50 med fokus på ledarskapsdialogerna. (läs huvuddokumenationen här och bilagan med anföranden här)
  2022-04-20
Samråd (1)