Vad är EESK?

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är en av civilsamhällets främsta påverkansorgan i EU. I den här artikeln beskrivs kommittén och dess arbete närmre. 

EESK (1)

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett rådgivande EU-organ med företrädare från näringslivet, facken och övrigt civilsamhälle. EESK har sedan tre huvuduppgifter: 

-Se till att EU:s politik tar hänsyn till ekonomiska och sociala förhållanden genom att söka samförstånd för allas bästa.

-Främja medborgardeltagandet i EU genom att ge arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper större inflytande och föra en dialog med dem.

-Lyfta fram EU-samarbetets värderingar och främja deltagandedemokrati och civilsamhällsorganisationernas arbete.

Kommittén arbetar därmed på olika sätt för att agera bro mellan EU:s beslutsfattande institutioner och EU-invånarna. Detta görs genom att bland annat skicka yttranden i EU-frågor till kommissionen, rådet och Europaparlamentet. Kommittén samlar även vi in till debatter, samtal och samverkan med civilsamhället i EU genom att anordna möten, konferenser och att ta emot delegationer.

Varje EU-land nominerar ledamöter från sina respektive länder som sedan utses av Ministerrådet för en mandatperiod på minst fem år. Antalet ledamöter baseras på det representerade landets storlek. 

I EESK sitter totalt tolv svenska representanter –  fyra från Svenskt Näringsliv, fyra från facken och fyra från det övriga civilsamhället. Den senare gruppen representeras idag av företrädare från IOGT-NTO, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, PRO och Svenska kyrkan. 

EESK:s officiella webbplats kan du djupdyka än mer i kommitténs arbete inom EU.