”Ni har utmaningarna och vi formerna och mötesplatserna för att skapa god samverkan”

Mattis Ekestaf är projektledare på NOD. I en personlig krönika reflekterar hon över NOD:s utvecklade arbetssätt under pandemin och sin egen förändrade roll, som nu innebär mer arbete med dialoger och samråd.

mattis001

Jag började min anställning på NOD för ganska exakt två år sedan. Min arbetsvardag idag ser väldigt annorlunda ut i jämförelse med hur den började. Det beror så klart till stor del på pandemin och det konstanta hemmajobbandet som jag vet att ni är många som också känner igen.

Men det finns andra faktorer också. NOD är under ständig utveckling och det är en spännande process att följa – och utvecklas tillsammans med. I takt med att omfattningen av verksamheten inom NOD har ökat har också mitt ansvarsområde breddats.

Den omställning som NOD gjorde under våren 2020 innebar nya former av erbjudanden i form av tjänster och produkter, så som lägesbilderna som tagits fram för att beskriva några av pandemins konsekvenser. I det uppdraget har vi alla på kansliet varit delaktiga i olika faser och delar.

Under hösten 2020 breddades min roll till att även innefatta arbete med och delvis ansvar för några av NOD:s samråd och dialoger. Ofta är vi flera personer på kansliet som är involverade i dessa processer och rollerna varierar emellan oss. Arbetet är väldigt mångsidigt.

Å ena sidan innebär det att vara lyhörd för de behov och problemområden civilsamhället beskriver, och samtidigt kunna se vilka myndighetsuppdrag som frågan berör. Samråden och dialogerna är ett tydligt exempel på NOD:s överbryggande roll – att se synergier mellan de olika sektorerna och identifiera vilka aktörer som den specifika frågan berör.

Å andra sidan är det också mycket administrativt arbete som gäller, allt ifrån att ta fram inbjudningar och anmälningslänkar till att säkerställa att det tekniska fungerar inför ett digitalt möte. Högt och lågt, med andra ord. För mig passar den variationen oerhört bra.

I några fall föregås dialogerna och samråden av en lägesbild. Detta antingen genom att en fråga uppmärksammas via lägesbilden, eller att den fungerat som ett underlag inför ett samråd. Ett exempel på detta är den lägesbild NOD tog fram om ungas roll i att hantera smittspridningen, som senare mynnade ut i ett samråd i december på samma tema, arrangerat av NOD och Kulturdepartementet.

Den inledande processen inför en dialog eller ett samråd kan variera i omfattning, lite beroende på hur pass tydlig förfrågan är från den initiativtagande aktören och hur pass aktuell frågan varit i våra sammanhang tidigare. Det är dock alltid ett lärorikt samarbete eftersom det ofta rör en variation av sakfrågor. Där bistår den initiativtagande aktören med sakkunskapen i frågan, och NOD kan därefter identifiera den mest passande formen för samverkan och vilka aktörer som bör inkluderas i samtalet.

Det är också det som är den största fördelen med att arbeta med tvärsektoriella frågor som samverkan. De frågor som behandlas är så pass skiftande i sin karaktär att det sällan blir enformigt i arbetet. Det gör att man får en liten insyn – i väldigt mycket.

Med det sagt så vill jag passa på att välkomna den offentliga eller ideella aktör som sitter med tankar om samverkan kring en specifik fråga att kontakta mig, eller någon av mina kollegor som också arbetar med detta. Ni har utmaningarna och vi former och mötesplatser för att skapa god samverkan!