”Många av samtalen genomsyras av att det är nu vi kan ta tillvara på de goda relationer och den tillit som byggts upp mellan parter från tiden innan krisen”

Sveriges Kommuner och Regioners podcast Demokratiresan djupdyker i aktuella frågor på lokal, regional och nationell nivå. NOD möter Malin Svanberg, handläggare på SKR och återkommande programledare för Demokratiresan, som berättar om en ambitiös podd som vill skapa ett gemensamt lärande och en bred reflektion kring demokratibegreppet.
MalinSvanberg

SKR är en medlems- och arbetsgivareorganisation som samlar Sveriges samtliga kommuner och regioner. Organisationen driver stöd och rådgivning för medlemmarna och driver dess intressen i bred bemärkelse, i syfte stärka och skapa bättre förutsättningar för kommunalt och regionalt självstyre.

I arbetet med att utveckla den lokala självstyrelsen ges stöd till medlemmarna ifråga om till exempel medskapande och medborgardialog. NOD möter Malin Svanberg, handläggare med ansvar för medborgardialog, samverkan med civilsamhälle och medborgarbudget på SKR, för att höra mer om Demokratiresan och behovet av samtal och erfarenhetsutbyte kring demokratifrågor.

Hur kom ni på idén med Demokratiresan?
– Vi ville på ett lättillgängligt sätt belysa hur brett demokratiarbete är. Att det omfattar så mycket mer än vad många tror. Med podden tror vi att lyssnarna kan göra just en resa och förhoppningsvis kunna hitta nya aspekter på vad demokrati kan vara på ett lokalt, regionalt och nationellt plan. Sen blir ju också poddformatet ett bra komplement till allt skriftlig material som finns. Det ger oss lite större möjligheter att låta personer som arbetar i eller på andra sätt befinner sig i verksamheterna att själva få berätta om sina ämnen.

Finns det några särskilda avsnitt som du tycker har varit särskilt intressanta?
– En fråga som är väldigt aktuell nu under pandemin är hur vi värnar det lokala självstyret och 2021:s första avsnitt handlar just om det (avsnitt 33 Lokalt självstyre). Ett avsnitt som jag personligen lärde mig väldigt mycket av är nummer 28, om minoritetsfrågor. I Sverige finns det fem nationella minoriteter som alla omfattas av den svenska minoritetspolitiken och i detta avsnitt får man verkligen en bra insyn i vilket ansvar kommuner och regioner har i det arbetet.

– Till sist vill jag nämna ett av de mest nedladdade avsnitten, nummer 20 om sociala kontrakt. Där får vi höra Hans Abrahamsson, Freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet prata om det sociala kontraktet. Hans menar att det behövs ett samtal mellan generationer och mellan medborgarna om hur vi tillsammans skapar ett hållbart samhälle. Hur kan vi som offentlig sektor och civilsamhälle vara en bra plattform för det?

Ungefär hälften av avsnitten har producerats efter coronautbrottet. Hur har pandemins påverkan märkts i era poddsamtal?
– Pandemin har märkts på det viset att också demokratiska processer påverkas av en sådan här stor kris. Det blir annorlunda att styra och leda till exempel en kommun eller region. Vi möter medborgarna och civilsamhället på nya vis och vi behöver tillsammans hitta lösningar på frågor vi inte visste ens skulle kunna komma att ställas. Det är något som märks i de samtal vi har i podden, nästan oavsett vilket ämne det handlat om. Många av samtalen genomsyras av att det är nu vi kan ta tillvara på de goda relationer och den tillit som byggts upp mellan parter från tiden innan krisen, för att kunna genomföra alla de uppdrag vi har.

Du är handläggare med ansvar för medborgardialog, samverkan med civilsamhälle och medborgarbudget. Hur har ditt arbete påverkats av pandemin, förutom att det har inneburit mer arbete hemifrån?
– Vi får helt nya typer av frågor från våra medlemmar. Det blir såklart en utmaning för dem att upprätthålla arbetet inom områden som bygger på medborgarnas direkta delaktighet, nu när vi ska hålla fysisk distans. Men viljan att bevara och utveckla det arbetet är stort. Det här är också ett tillfälle för oss att samla in och dokumentera goda exempel på de nya lösningar man finner.

– Jag tror att vår verksamhet, precis som för många andra, har blivit mer händelsestyrd än tidigare. Vi behöver tillsammans med kommuner, regioner, myndigheter och det civila samhället lösa problem och utmaningar på relativt kort tid.

Här finner du hela samtalsserien NOD möter.