Lägesbild: civilsamhällets erfarenheter av bankväsendet

Att civilsamhällets organisationer stöter på problem i relation till bankväsendet är ett tema som diskuteras i många olika sammanhang och som tycks vara en källa till omfattande frustration hos delar av civilsamhället. Samtidigt går beskrivningarna av vad som faktiskt är problemet isär och tecknar en bild av ett snårigt område som påverkar civilsamhällets aktörer på flera sätt.

I en ny lägesbild av NOD undersöks frågan om civilsamhällets erfarenheter av bankväsendet närmre.

bank2 (2)

Under hösten 2022 genomförde Giva Sverige en enkätstudie för att undersöka civilsamhällets erfarenheter av bankväsendet och betaltjänster. I december 2022 byggde NOD vidare på resultaten från Givas enkätstudie, genom att lyfta fram särskilda erfarenheter från en bred samling civilsamhällesaktörer.

Lägesbilden i sin helhet finns att läsa här. Slutsatserna följer nedan: 


I de undersökningar som Giva och NOD genomfört framgår det att många civilsamhällesaktörer upplever att relationen med banken är krånglig, svårhanterad och ibland diskriminerande eller orättvis. De problem som kunnat identifieras i NOD:s lägesbild handlar om: 

  • svårigheter för organisationer som behöver bankkonton för internationell verksamhet och utlandsbetalningar 
  • att öppna bankkonton och accepteras som kund 
  • att administrera bankkonton och exempelvis byta firmatecknare 
  • att föreningar som företräds av personer under 18 år inte accepteras 
  • krav på att redovisa verklig huvudman 
  • tillgång till bankernas digitala tjänster och möjlighet att signera dokument digitalt 
  • att vissa grupper stängs ute från banktjänster eller har svårt att använda dem 

I den studie som gjorts tycks problemen värst drabba de organisationer som:

  • har små ekonomiska medel
  • företräds av personer under 18 år 
  • byter företrädare och firmatecknare relativt ofta.  

Under de intervjuer som genomförts med representanter för civilsamhället i arbetet med lägesbilden har penningtvättslagstiftningen och bankernas tillämpning av regelverken varit ett återkommande tema. Många av de intervjuade representanterna har lyft fram detta som en sannolik förklaring till varför den problematik som de upplever har uppstått.

Detta bekräftas även till viss del av Bankföreningen, bankernas branschorganisation, som i sitt bidrag till lägesbilden delar hur svårigheterna i att tillämpa regelverket är utmanande för bankerna, i synnerhet då ideella organisationer är attraktiva måltavlor för brottslighet såsom penningtvätt och finansiering av terrorism. 

I lägesbilden lyfts ett antal förslag på lösningar fram, som i huvudsak syftar till att öka transparensen och förutsägbarheten i relationerna mellan ideella organisationer och banker. Det framgår också att förbättrandet av civilsamhällets möjligheter att bidra till och förenkla bankernas kundkännedomsundersökningar ligger i alla aktörers intresse.

Ett konkret förslag som lyfts fram av flera som bidragit till lägesbilden handlar om att upprätta någon form av frivilligt register för ideella organisationer som kan underlätta kundkännedomsprocessen.