Kortrapport (v. 14)

Kartläggning över civilsamhällets behov under coronakrisen.

veckorapport

Nedan följer en kortare version av Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets (NOD:s) veckovisa kartläggning över behov i civilsamhället som uppstått efter coronavirusets utbrott i Sverige. Kartläggningen behandlar exempel på efterfrågade insatser, problembeskrivningar, ny verksamhet, nya samverkansinitiativ och en kortare kommentar över relevanta trender inom sektorn. Texterna gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild, men de ger ett flertal exempel som sammantaget ger ett perspektiv på pågående trender.

Veckorapporten är en del av NOD:s nya uppdrag som strukturens parter enats om. I korthet innebär det att NOD bistår med att ge en samlad lägesbild över behov som uppstått i civilsamhället efter coronavirusets utbrott. NOD kommer också att bidra till samordning av civilsamhällets insatser vid behov, samt vara ett stöd i dialogen mellan civilsamhället och offentliga aktörer.

 

Civilsamhällets problembeskrivningar

Budskapet som förmedlas av civilsamhället handlar fortsatt framförallt om ekonomiska utmaningar, hur organisationernas målgrupper påverkas av coronaviruset och den omställning som den ideella sektorn står inför.

 • En ytterligare begränsning rörande allmänna sammankomster, på grund av coronavirusets utbredning, innebär förbud för arrangemang med över 50 personer. Detta innebär ytterligare hinder för att genomföra arrangemang och säkra intäkter för betydande delar av civilsamhället, inte minst för idrottsrörelsen och kultursektorn.
 • ABF:s “mötesakut” stödjer organisationer i att ställa om digitalt. Initiativet är en bredare innovativ satsning för att kompetensutveckla andra ideella aktörer.
 • Ett annat fortsatt aktuellt tema som kommuniceras ut rör de olika målgrupper som civilsamhället arbetar nära. Ett exempel på hur frågor lyfts kan hämtas från Unizons opinionsbildning kring hur problemet med våld i hemmet ökar under pandemier.

 

Fördjupning: Sociala företag

Inkomstbortfallen slår olika hårt beroende på hur affärsmodellen är uppbyggd. Har man flera inkomstkällor står man något stadigare. De organisationer som har avtal med t.ex. kommun och Arbetsförmedlingen klarar för närvarande situationen något bättre och har längre uthållighet. De som indirekt drabbas av de ekonomiska problemen är ofta redan långt från arbetsmarknaden eller människor i vars syfte medel samlas in och verksamhet bedrivs.

 • Ideellt drivna affärsverksamheter drabbas hårt. Branschen präglas av svag likviditet och skörhet för längre kriser.
 • De indirekta effekterna är stora: dels för dem som intjänade medel var ämnade för (bistånd, brukare, barn/unga, socialt utsatta etc.), dels för dem som är aktiva i verksamheten i form av t.ex. anställda och som ofta redan från början står långt från arbetsmarknaden, ingår i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, funktionsnedsatta eller är i behov av arbets- eller språkträning.
 • De som arbetar med klienter/brukare upplever att byråkratin haltar samt gör att handläggning och t.ex. placeringsbeslut dröjer.

 

Civilsamhällets omställning och resurser

Kansliet har varit i kontakt med flera av de paraplyorganisationer som är anslutna till NOD:s struktur för att få en bred bild av medlemsorganisationernas insatser och behov. Mötena vittnar om en oro över inställda aktiviteter och intäktsbortfall, svårigheter att ställa om till digitala alternativ, oro för målgrupper i social utsatthet och ovisshet kring ekonomiska krispaket.

 • Inställda aktiviteter och arrangemang påverkar organisationernas intäkter, både genom försäljningsbortfall men också förlorade insamlingsmöjligheter.
 • Organisationer med socialt utsatta målgrupper talar om en oro när individer inte har möjlighet att följa rekommendationer.
 • Det har varit viss ovisshet kopplat till de ekonomiska krispaket som lanserats och vilka som är berättigade att ta del av dem samt hur de ska fördelas.

 

Offentliga aktörers samråd och stöd

Alla delar av Regeringskansliet arbetar på olika sätt för att hantera samhällskonsekvenserna av coronautbrottet. Ett urval av exempel på insatser som civilsamhället kan ta del av visar att regeringens stöd framförallt riktar sig till arbetsgivare, arrangörer av större evenemang samt till organisationer som gör insatser för särskilt utsatta grupper.

 • Stödpaket har tagits fram till organisationer som jobbar med kultur, idrott, utsatta kvinnor och barn.
 • Regeringen har genomfört flera samråd med olika delar av civilsamhället.

 

Veckorapport – vecka 14

För frågor om utskicket, kontakta NOD:s kansli (info@nodsverige.se)