”Genom NOD:s struktur kan vi bidra till ett ökat och väl avvägt deltagande mellan det offentliga och civilsamhället”

I en personlig krönika beskriver projektledaren Jeremija Isaković hur NOD utvecklar sitt arbete med den reviderade ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen”.

windowlight004

Vissa arbetsprocesser blir mer personliga än andra. Under 2020 översatte NOD tillsammans med MUCF den reviderade ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen”. På kansliet går den rätt och slätt under namnet Koden. För mig är den både ett arbetsredskap, men också en påminnelse om mina första dagar på NOD.

Koden är ett verktyg som tagits fram av Europarådets INGO-konferens, det vill säga ”konferensen för icke-statliga organisationer”. Den senaste revisionen genomfördes på konferensen 2019. Arbetet med att översätta den reviderade Koden startade i februari 2020, ungefär samtidig som jag själv började min anställning på NOD.

På så sätt har arbetet med Koden för mig blivit en naturlig del i min tjänst och ett viktigt verktyg i vårt arbete med samverkansprocesser. Att arbeta med Koden som utgångspunkt i planering av samråd och dialoger hjälper oss att kommunicera, paketera och skapa tydligare förväntningar av både samverkansprocessen i sig och på dess utfall för deltagarna. På så sätt bidrar användandet även till att rätt, rimliga och relevanta resurser kommer till bruk.

Att börja en ny tjänst och att applicera nya arbetsmetoder på en arbetsplats innebär dock inte att allt bara flyter på. Kodens skrivningar och matris är en bra grundplåt att utgå ifrån när man ska ta fram möten, dialoger och samråd till exempel.

Men koden är samtidigt framtagen i en internationell miljö och innehåller ibland begrepp som inte alltid med självklart kan appliceras på en svensk kontext eller NOD:s verksamhet. Arbetet med skrivningarna har därför också blivit en process av lärande och utveckling. Precis som för mig i min nya tjänst.

 

Vi fortsätter att arbeta med Koden, utvärderar den, analyserar vad den innebär och hur den i ännu högre grad kan användas för sitt ursprungliga syfte: att främja samverkan mellan det offentliga och ideella aktörer. Ett av villkoren för ”medborgerligt deltagande” i Koden är att det finns gemensamma plattformar för dialog och samarbete. Vi är en sådan plattform.

Genom NOD:s struktur kan vi bidra till ett ökat och väl avvägt deltagande mellan det offentliga och civilsamhället, och samtidigt underlätta villkoren för strukturerade samverkans- och dialogprocesser. Under 2021 kommer vi i än högre grad göra det utifrån Koden. Man lär sig mycket under ett år.

Är du nyfiken på den reviderade Koden och vill veta mer om den och hur den eventuellt skulle kunna användas i era strukturer och i ert arbete? Den reviderade versionen finns på NOD:s webbplats – men skulle du istället vilja ha ett eller flera tryckta exemplar går det bra att beställa på info@nodsverige.se. Skriv ditt namn och organisation/myndighet, postadress samt hur många exemplar du beställer. Och vill du samtala om hur Koden kan göra nytta i din organisation? Tveka inte på att höra av dig till mig!