Röster om budgeten

Idag presenterar regeringen sin budgetproposition för 2021, som bland annat innehåller förslag om ökade stöd till allmänna samlingslokaler och barn- och ungdomsorganisationer. Sedan tidigare har regeringen aviserat liknande satsningar på civilsamhället i en extra ändringsbudget. NOD har sammanställt kommentarer från ideella aktörer om vad stöden innebär.

budgetbild1

Regeringen har tidigare meddelat om flera riktade krisstöd till civilsamhället, på totalt 175 miljoner kronor för 2020. Detta inom ramen för den extra ändringsbudgeten som presenterades tidigare i september. Flera civilsamhällesorganisationer har välkomnat de beslutade och föreslagna satsningarna, däribland Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

– Detta är efterlängtat och välbehövligt, och något Forum och många med oss fört dialog med regeringen om sedan krisens början. Nu är vår förhoppning att fördelningen av medlen sker skyndsamt och utan onödiga hinder, samt att berörda myndigheter löpande utvärderar hur stöden fungerar för våra organisationer, menar Forums ordförande Patrik Schröder i en allmän kommentar om satsningarna.

En del av de riktade stödet har handlat om en förstärkning av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer med 50 miljoner kronor för 2020. Samma nivå av extra medel för 2021 och 2022 föreslås också i budgetpropositionen som presenterades idag.

– För barn, ungdomar och det unga civilsamhället är det utökade stödet en början för en återstart efter coronakrisen. Det ger förutsättningar att möta utmaningar som uppstått såsom utebliven medlemsvärvning, intäktsbortfall och mycket mer. Ungdomsrörelsen ska finnas där för samhällets yngre, vara deras röster och försvara deras rättigheter, förklarade Rosaline Marbinah, ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, som också riktade en videohälsning till ungdomsorganisationer om vad stödet innebär.

En annan riktad satsning som föreslagits av regeringen berör stödet till allmänna samlingslokaler, en fråga som engagerar och påverkar stora delar av civilsamhället. Regeringen föreslår att bidraget till allmänna samlingslokaler ökar med 20 miljoner kronor, vilket skulle innebära att den tillfälliga förstärkning som funnits för 2017-2020 nu permanentas. Den permanenta nivån blir därmed 52 miljoner kronor från 2021. Dessutom har 75 miljoner i extra stöd för 2020 tidigare fastslagits. I budgetpropositionen föreslås ytterligare 50 miljoner kronor i extra stöd för 2021.

En organisation som har drabbats hårt under pandemin är Folkets Hus och Parker. I en skriftlig kommentar påpekar Calle Nathanson, VD, att stödet är välbehövligt.

– Det är ett väldigt efterlängtat stöd till de allmänna samlingslokalerna. Folkets Hus och folkparker har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin och nedstängningen av verksamheterna. Det här stödet, som är riktat direkt till våra medlemsföreningars verksamheter, kommer att göra skillnad.

Ett ytterligare stöd som presenterats berör trossamfunden. 2020 tillförs 50 miljoner kronor. Lika mycket föreslås för 2021.

Riksdagen fattar ett rambeslut om statens budget i november, där de föreslagna satsningarna för 2021 behandlas.