NSPH ny organisation i NOD

”Vi är vana att samarbeta med andra organisationer och ser fram emot att få ännu en arena där vi kan bidra till att stärka civilsamhällets roll i arbetet för ett gott samhälle för alla”, förklarar Ann-Kristin Sandberg, ordförande för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Totalt är nu 16 paraplyorganisationer i civilsamhället med i NOD.

Anki Sandberg 3 fotograf Caroline Andersson

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är en paraplyorganisation som samlar tretton patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Tillsammans representerar organisationerna medlemmar med en stor bredd ifråga om diagnoser och tillstånd. Paraplyets arbete handlar om medlemsstöd, men också att driva frågan om att brukare och anhöriga ska få ett större inflytande över beslut inom vård- och stödområdet.

Nyligen anslöt sig NSPH till NOD. Ann-Kristin Sandberg, ordförande för NSPH, ser fram emot erfarenhetsutbytet med andra organisationer i NOD och att representera en organisation som bland annat når några av de mest utsatta i samhället.

Hur skulle du beskriva NSPH?
– NSPH arbetar för utveckling en vård och omsorg av god kvalitet, som är lättillgänglig, jämlik, demokratisk och rättssäker. Ett annat prioriterat område är att arbeta för ett samhälle utan fördomar, kränkningar och diskriminering, där man förebygger psykisk ohälsa så långt det är möjligt.

– Vi arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden. NSPH fokuserar på stärkt brukarinflytande, mer patientorienterad vård samt systematiska kvalitetsförbättringar inom vård och omsorg, frågor där vi tillsammans kan utgöra en starkare röst och en bredare kunskapsbas än vart och ett av förbunden för sig. Detta har varit det centrala i NSPH:s verksamhet sedan starten 2007. De senaste åren har fokus legat på att stärka såväl nationell som regional samverkan för att öka trycket på delaktighet i den fortsatta psykiatrisatsningen.

Vilka är era förväntningar på arbetet i NOD?
– Vi ser fram emot att lära känna och utbyta erfarenheter med de andra medlemsorganisationerna i NOD. Vi är vana att samarbeta med andra organisationer och ser fram emot att få ännu en arena där vi kan bidra till att stärka civilsamhällets roll i arbetet för ett gott samhälle för alla. Vi har säkert mycket att lära av andra som deltagit dialogen mellan regering och civilsamhälle under längre tid.

Finns det något särskilt värdefullt som du tror att NSPH kan bidra till i NOD:s sammanhang?
– Våra värderingar och tro på att alla kan bidra med något tror vi kan värdefullt för andra, liksom vår syn på återhämtning. Våra metoder och verktyg når ut till några av de mest utsatta i vårt samhälle. Gemensamt för dem är att vi ger människor möjlighet att vara delaktiga i sin egen vård. Vi delar gärna med oss av hur kan bedriva ett konkret förbättringsarbete som bidrar till utveckling både för patienter, brukare och anhöriga och för verksamheterna.

För en fullständig lista över paraplyorganisationer som finns representerade i NOD, klicka här.

Foto: Caroline Andersson