”Någonstans närmade vi oss sakta civilsamhällets unika bidrag till demokratin”

Nyligen genomförde NOD så kallade demokratilabb där nästan 30 representanter från civilsamhället deltog. Syftet var att få underlag till den avsiktsförklaring som civilsamhället ska ställa sig bakom, för en stark demokrati de kommande 100 åren. NOD:s projektledare Jeremija Isakovic skriver en personlig krönika om en process där allvarliga ämnen behandlades under kreativa former.

windowlight004

När jag första gången hörde orden ”demokrati” och ”labb” i samma mening kastades jag tillbaka till högstadiet. Skulle vi tillbaka till den där lite speciella skolsalen som alltid var låst? Den där salen där vita rockar, skyddsglasögon, glasbägare och gasolbrännare stod prydligt uppställda i låsta skåp? Hur hängde det ihop med demokrati och civilsamhälle?

Såhär i efterhand kan jag konstatera att det var just formen av ”labb” som var nyckeln – nyckeln till att låsa upp och möjliggöra lite längre tankar och reflektioner men i en trygg miljö med givna ramar.

Ramarna togs bland annat fram utifrån gemensamma ingåsvärden som till exempel de sex principerna i propositionen ”En politik för det civila samhället”. En byråkratisk text fick plötsligt liv och blev ett konkret verktyg för att ta arbetet vidare under de olika labben.

Men precis som i skolans labbsal så kommer ingen testa, inget hända och skapas om man inte tillsätter idogt arbete. På denna punkt kom deltagarna inte bara att anamma formen för arbetet utan accepterade även att produkten, i detta fall avsiktsförklaringen, krävde ansträngningar. Expertisen och energin fanns hos deltagarna, medan vi på NOD såg till att processen skulle präglas av meningsfullhet, engagemang och lustfylldhet. Vilken förmån att få arbeta med att få bidra till demokratins hundraårsfirande senare i år!

Resultaten av labbarna överträffade mina förväntningar. Redan under diskussionerna och presentationerna från deltagarna förvånades jag av den samstämmighet som kan uppnås av deltagare från organisationer med vitt skilda förutsättningar, former, medlemmar och logiker. Någonstans närmade vi oss sakta civilsamhällets unika bidrag till demokratin och deras minsta gemensamma nämnare.

Det är en ynnest att nu gå igenom allt material från labbarna. Det är med vita handskar och stor respekt för både deltagarna och deras arbete som resultaten nu analyseras. Nästa steg blir att ta fram ett utkast till en avsiktsförklaring, och i ett senare skede presentera slutprodukten och möjliggöra för det breda civilsamhället att skriva under dokumentet.

Vi hoppas även kunna knyta det fortsatta arbetet senare i år med Kommittén för en stark demokratis eventuella evenemang senare i höst – men om detta får vi återkomma.