Malin Lindberg forskar om NOD och innovativ samverkan

2019-2022 kommer Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, att följeforska om NOD för att se hur verksamheten bidrar till innovativ samverkan.

thumbnail_IMG_20191111_142546

Morgondagens samhällsutmaningar kräver innovativa lösningar. Ett sätt att undersöka hur det ska göras är att fokusera på samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Det vetenskapliga målet med följeforskningen är att öka kunskapen om innovativ samverkan. Därför kommer Malin Lindberg att följa NOD:s arbete fram till 2022, bland annat genom intervjuer och deltagande observationer.

Hur känns det nu när det är klart att du ska bedriva följeforskning om NOD?
– Det ska bli väldigt spännande att få följa NOD:s innovativa insatser för samverkan mellan den offentliga och ideella sektorn. Min ambition är att det ska bidra till nya kunskaper om hur innovativ samverkan kan utformas och drivas på ett sätt som skapar mervärden både för de involverade organisationerna och för samhället i stort.

Hur skulle du kort beskriva innovativ samverkan?
– Innovativ samverkan handlar om nya sätt att samverka mellan olika professioner, organisationer och samhällssektorer. Det kan omfatta nya mötesarenor, dialogmetoder, samverkansområden, aktörskonstellationer med mera.

Varför är NOD ett intressant fall att följa?
– Eftersom NOD byggts upp stegvis utifrån de behov som identifierats hos ideella och offentliga aktörer finns det värdefulla erfarenheter att tillvarata om framgångsfaktorer och fallgropar i utveckling och test av innovativ samverkan.

Går det att redan nu säga något om förväntade resultat?
Följeforskningen kommer att resultera i löpande insikter om hur NOD:s insatser kan utformas, genomföras och utvärderas för att skapa nya mervärden för organisationer och samhälle. Den kommer även att resultera i att forskningsfronten flyttas fram vad gäller komponenter, mekanismer och mervärden i innovativ samverkan mellan offentlig och ideell sektor.

Karin Neuhaus, kanslichef på NOD, ser fram emot samarbetet med Lindberg.
– Den här processen är väldigt spännande. Detta är ju ingen utvärdering av NOD:s verksamheter, men ett praktiskt mål med forskningen är att öka vår förmåga att skapa och driva innovativ samverkan för våra målgrupper. Det är ett viktigt arbete.

Följeforskningen har redan påbörjats. Mer information om processen kommer att publiceras successivt här på hemsidan och i NOD:s nyhetsbrev.