”Utan ett levande civilsamhälle, så har vi ingen levande demokrati”

Under parollen ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” arbetar kommittén Demokratin 100 år för att få olika samhällsaktörer att utveckla och stärka demokratin. Syftet är att demokratin i Sverige, som under 2021 firar 100 år, också ska stå stark i framtiden. NOD möter Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år, för att höra mer om ett utmanande pandemiår och hur arbetet fortsätter under 2021.

peter_800x500

Genom att engagera ideella organisationer, kommuner, myndigheter, skolan, näringslivet, men också andra aktörer som vill stärka demokratin, vill kommittén Demokratin 100 år mobilisera demokratiska krafter.

I maj 2019 signerade civilsamhällesparten i NOD deklarationen för en stark demokrati, likt ett stort antal andra aktörer. NOD möter Peter Örn för att höra mer om det fortsatta arbetet med kommittén.

Sedan 2018 har Kommittén Demokratin 100 år arbetat för att mobilisera och vara en katalysator för insatser för att stärka demokratin. Vad är du stoltast över att ni har åstadkommit hittills?
– Kommittén har i uppdrag att planera, samordna och genomföra en samling insatser som på olika sätt bidrar till en starkare demokrati. Jag är stolt över att vi genom Deklaration för en stark demokrati har lyckats mobilisera ett hundratal aktörer från olika delar av samhället. Genom att underteckna deklarationen åtar sig de olika aktörerna att genomföra en rad insatser som på olika sätt främjar vår demokrati. De åtaganden som respektive aktör gör i och med underskriften bidrar på olika sätt till att stärka demokratin från olika perspektiv. Tillsammans skapar vi en demokratirörelse som aktörer från samhällets alla delar sluter upp bakom.

– I dagarna passerar kommittén 100 underskrifter. Att så många organisationer, föreningar, kommuner, myndigheter och företag aktivt arbeta för vår demokratis fortlevnad och vill bli en del av denna demokratirörelse – det är väl något att vara stolt över!

Hur har pandemin påverkat era aktiviteter?
– Pandemin sätter vår demokrati under press. Grundläggande fri- och rättigheter, som exempelvis mötesfriheten, är kraftigt begränsad för att få ner smittspridningen. Pandemin påverkar oss alla, och även kommittén. En rad aktiviteter har satts på paus, bokats av eller skjutits upp. En stor del av kommitténs arbete har flyttats till den digitala dimensionen.  Kommittén har på många sätt behövt tänka om, och ställa om. Vi har digitaliserat en stor del av vår verksamhet. Samtal, konferenser och, som du nämner, undertecknanden av deklarationen sker digitalt.

I NOD:s fall kunde vår civilsamhällespart signera Deklaration för en stark demokrati digitalt i våras. Har den digitala omställningen gjort det svårare eller har det kanske till och med öppnat för nya möjligheter?
– Att inte kunna resa runt i landet och möta människor och organisationer som undertecknar deklarationen försvårar givetvis vårt utåtriktade arbete. Vi vill ju möta människor från olika delar av landet och föra viktiga samtal om demokratin.

– Samtidigt tror jag att den digitala omställningen på många sätt har öppnat upp för nya möjligheter. Att digitaliseringen möjliggjort möten som kanske annars inte hade skett, skapat nya mötesformer och på en del sätt vitaliserat det demokratiska samtalet. Jag tror att den digitala omställningen som vi på många sätt är mitt uppe i kan möjliggöra demokrati.

– Under pandemin har den digitala mötesplatsen blivit ett sätt att upprätthålla det demokratiska deltagandet och det demokratiska samtalet. Både mötesplatsen och demokratin har på sätt och vis digitaliseras.

Utvecklingen i delar av världen visar att demokratin ständigt behöver utvecklas och försvaras. Vilka ser du som de största utmaningarna för demokratin i Sverige idag?

– Demokratin i Sverige står inför en rad utmaningar. Det finns många människor inte deltar, eller inte känner sig delaktiga i demokratin. Att medborgare kan delta i demokratin på lika villkor är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Att människor inte har, eller upplever sig ha, makt att påverka kan leda till ett lägre förtroende för demokratiska institutioner och till lägre valdeltagande och representativitet bland vissa grupper.

– En annan utmaning mot demokratin och det demokratiska samtalet är att politiker, opinionsbildare, konstnärer och personer som är aktiva i det civila samhället utsätts för hot och hat. Ytterligare en utmaning mot demokratin är antidemokratiska krafter med intresse av att skapa misstro, splittring och underblåsa motsättningar i samhället.

Vilken roll spelar civilsamhället i att främja demokratin?
– Vikten av ett brett demokratistärkande arbete blir extra påtagligt i ljuset av de utmaningar som demokratin står inför idag, både i Sverige och internationellt. Och i det demokratistärkande arbetet har det civila samhället en ovärderlig roll.

– Den svenska demokratin har en lång tradition av ett starkt civilsamhälle bestående av folkrörelser, organisationer och föreningar. Demokrati är en process, och det är människors engagemang och deltagande som driver denna process framåt. Genom människors engagemang och organisering, vare sig det är i en lokal förening eller i en politisk organisation, utvecklas demokratin.

– Utan ett levande civilsamhälle, så har vi ingen levande demokrati.

Vad kan vi räkna med för aktiviteter under 2021 – det stora jubileumsåret för demokratin?
– Kommittén har tagit fram ett mobilt kunskapscenter – Demokratistugan – som under demokratiåret 2021 kommer att åka ut på en landsomfattande turné. I likhet med all annan utåtriktad verksamhet påverkas Demokratistugans turné av rådande pandemi.  Vi för en kontinuerlig dialog kring Demokratistugan och dess turné med Folkhälsomyndigheten. Mycket av demokratistugans innehåll kommer också att digitaliseras för att öka tillgängligheten. Stugan innehåller en mängd information och material om vår demokrati. Demokratins historia, samtid, framtid och den lokala demokratin gestaltas i stugan såväl fysiskt som digitalt. Förutom att bidra med kunskap om demokratin hoppas vi även att stugan, om så i digitala former, ska utgöra ett forum för samtal om demokrati.

– Kommittén kommer även att lansera en nationell kunskapskampanj för att uppmärksamma demokratin – en kampanj som kommer att synas i hela landet. Kunskap om demokratin är en förutsättning för att kunna delta i demokratin.

– Och givetvis kan vi under 2021 räkna med ett myller av insatser från alla de aktörer som undertecknat deklarationen!

Foto: Kristian Poohl

”NOD möter” är en samtalsserie som ställer om tillfälligt och går från att anordna fysiska träffar i form av livepoddar och seminarier till att samtala med relevanta aktörer om hur deras arbete och insatser förändras på grund av coronaviruset.