Lägesbild: Moms- och skattefrågor – civilsamhällets förslag

Moms- och skattefrågor är ett område där civilsamhället under lång tid har beskrivit hinder och problem för sektorn som skapats av ett komplicerat regelverk, vilket i vissa fall också innebär merkostnader. I mars publicerade NOD en lägesbild där civilsamhällesaktörer fick beskriva sådana utmaningar. Nu följs frågan upp med en ny lägesbild, som fokuserar på civilsamhällets konkreta förslag på förbättringar inom moms- och skatteområdet.

lagesbild_moms (1)

I mars 2022 publicerade NOD en lägesbild om civilsamhällets synpunkter på rådande regler för skatt och moms (mervärdesskatt). Lägesbilden behandlade exempelvis frågor rörande den så kallade internmomsen, andra regler som också riskerar att skapa merkostnader och vilka konsekvenser detta får för civilsamhällets aktörer.

Lägesbilden lyfte också vikten av tydliga regler och en fungerande dialog med offentliga aktörer då delar av regelverket kring moms och skatter uppfattas som komplicerat. De samlade synpunkterna gav en tydlig bild där många aktörer i civilsamhället ansåg att reglerna rörande skatt och moms inte är tillräckligt anpassade efter sektorns verklighet. Flera av beskrivningarna vittnade om komplicerade regler som skapar svåra gränsdragningsfrågor och risk för merkostnader, vilka i värsta fall kan innebära att värdefulla insatser från civilsamhället uteblir.

Då lägesbilden som publicerades i mars främst behandlade problembeskrivningar och utmaningar blev frågan om konkreta förslag på förändringar av hanteringen av moms- och skattefrågor avhandlad i mycket begränsad omfattning. För att komplettera problembeskrivningarna har NOD med denna lägesbild valt att enbart fokusera på konkreta förslag på förbättringar, så som de har formulerats av civilsamhället.

En rad konkreta förslag på moms- och skatteutmaningar har formulerats av civilsamhällesorganisationer som NOD har varit i kontakt med. I korthet kan förslagen kategoriseras som allmänna förslag kring momsfrågor, konkreta förslag kring den så kallade internmomsen, efterfrågade informationsinsatser samt övriga moms- och skattefrågor. Vid sidan av dessa områden återfinns också andra frågor som är tydligare förklarade i lägesbildens andra delar.

Hela lägesbilden finns att läsa här. En kortare sammanfattning följer nedan:

 

Behov av ändring rörande momsfrågor:

 • Momsplikten skulle kunna avskaffas helt för hela eller delar av civilsamhället.
 • En möjlig konstruktion är att skapa ett system där undantag för momsplikt införs för alla sorters tjänster som produceras för att bedriva kvalificerad allmännyttig verksamhet.
 • En ny momsskattestatus, som ger avdragsrätt för moms där momspliktig omsättning saknas, skulle också kunna införas.


Internmomsen:

 • Internmomsen behöver avskaffas.
 • En av översyn av 3 kap. 23 a § ML kan ge utrymme för kanslisamverkan utan extra merkostnader.
 • Riksdagens tillkännagivande från tidigare i år behöver omsättas till praktisk politik.
 • Sverige bör arbeta för att skapa utrymme på EU-nivå, om nödvändigt, för att kunna driva igenom nationell lagstiftning inom området.
 • I ett förslag till en ny mervärdesskattelag är avsnittet kring kostnadsdelning (internmomsen) mer anpassat till EU-direktivet och ligger mer i linje med krav som ställts från civilsamhället. Det finns dock oklarheter kring om författningskommentaren kan motverka förändringen i lagtexten.


Behov av information och tydlighet:

 • Information från myndigheter eller andra offentliga aktörer är inte alltid någon lösning eftersom det i somliga fall är ett regelverk som är illa anpassat till civilsamhället som skapar hinder.
 • Undantag i regelverk som kan skapa ny praxis väcker frågor som kan klargöras av offentliga aktörer.
 • Stöd och informationsinsatser som är riktade specifikt till civilsamhällets aktörer och trossamfund kan hjälpa civilsamhället att orientera sig. En specialiserad grupp på exempelvis Skatteverket skulle kunna ge råd och svar på konkreta frågor inom moms- och skatteområdet.
 • Två sorters informationsinsatser kan vara behjälpliga för sektorn: tydlighet rörande generella skattefrågor som är aktuella för sektorn, men också specifika informationsinsatser för de särskilda målgrupper som ideella organisationer i somliga fall samlar.


Övriga frågor:

 • Försäljning i civilsamhället bör bedömas utifrån verksamhetens ändamål. Eftersom situationen är oklar bör frågan utredas och nya lagar stiftas.
 • Trösklarna för när arbetsgivaravgifter behöver betalas av ideella aktörer är för låga i stora delar av sektorn. Ett höjt prisbasbelopp efterfrågas.
 • Skattelagstiftningen bör ses över för att stiftelser ska kunna verka på samma villkor som ideella föreningar ifråga om moms- och skatt.

 

För frågor om lägesbildens innehåll, maila info@nodsverige.se.