[Digitalt] Forumkonferensen 2020

Välkommen till Forumkonferensen 2020 – en dag om trender i ideellt engagemang, nya digitala landskap och framtidens hållbara effekter

Forumkonferensen

Forumkonferensen är en mötesplats för dialog om hållbar samhällsutveckling och ett utmärkt tillfälle för civilsamhället och myndigheter att mötas och hitta lösningar på gemensamma utmaningar. 
Under dagen ger forskare och civilsamhällesorganisationer sina perspektiv samtidigt som dialogen står i centrum. 

Konferensen är ett samarrangemang mellan MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället). 

Vi välkomnar både dig som är verksam inom det civila samhället och dig som är representant för offentlig verksamhet.

Tid

Datum och tid: 2020, 28 maj kl. 10-15
Plats: Arrangemanget är digitalt
Samarrangör: NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället)

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch.
Om du ångrar din anmälan – hör av dig till oss så att vi kan erbjuda platsen till någon annan.

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig.

Program

Vi kommer att varva föreläsningar med dialog. Ett program med exakta tider kommer. Dagen innehåller följande programpunkter:

10.00 Konferensen öppnar, inledningstal
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF

Lansering av årets rapport om villkoren för det civila samhället
Petter Holmgren, utredare, MUCF
MUCF har inför årets rapport gjort kvalitativa intervjuer med olika civilsamhällesorganisationer för att kunna förmedla fördjupad kunskap om deras roller och villkor i samhället. Petter Holmgren kommer att redovisa resultaten.

Rådande trender inom engagemang i civilsamhället
Anna Snell, kommunikationsansvarig Volontärbyrån
Varje år släpps Volontärbarometern – en undersökning om ideellt engagemang, som utgår från upplevelser från organisationer och volontärer som använt Volontärbyrån. Här får vi både ta del av nya siffror och reflektioner om trender inom engagemang i civilsamhället. Vilka är drivkrafterna bakom ideellt engagemang? Vilka frågor och former engagerar mest?

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som varje år hjälper 10 000 människor och 600 ideella organisationer att hitta varandra genom att förmedla ideella uppdrag, utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.

Hur påverkar sociala medier organiseringen i civilsamhället?
Noomi Weinryb, docent och lektor, Södertörns högskola
Nya digitala landskap skapar nya utmaningar. Hur påverkar sociala medier organiseringen i civilsamhället? Vad innebär det att ideella nätverk utvecklas under nya former utan traditionella organisationsstrukturer? Under denna programpunkt kommer vi att få ta del av Noomi Weinrybs forskning om just detta.

Noomi Weinryb forskar på organisering och ansvarsutkrävande, där hon jämför civilsamhället med offentlig förvaltning. Hon har ett särskilt intresse för gränslandet mellan gräsrotsaktivism och elitengagemang. Detta inkluderar också att utforska nya organisatoriska initiativ via sociala medier och jämföra dem med etablerade organisationer.

12.30 Lunch

Hur blir vi effektdrivande organisationer?
Mats Holmquist, arbetslivsforskare, Högskolan i Halmstad
Det finns flera utmaningar med att arbeta för hållbara effekter. Vad är en effekt? Hur kan myndigheter styra och stödja för hållbara effekter i sin bidragsgivning och samverkan med civilsamhället? Hur kan civilsamhället tänka och verka för att insatserna ska ge långsiktiga effekter? Vad kan vi göra tillsammans för att öka nyttan med våra verksamheter? Mats Holmquist kommer, genom en mix av föreläsning och workshops, att ge kunskaper och stimulera reflektioner som stärker effekttänkande i era organisationer.

Mats Holmquists forskning inriktar sig på lärande- och utvecklingsprocesser inom och mellan organisationer. Ett särskilt forskningsområde rör hur temporära insatser som projekt kan ge permanenta effekter.

15.00 Fika och mingel

 

Koppling till Agenda 2030

Med konferensen vill vi bidra till målen i Agenda 2030, speciellt vill vi belysa mål 10, 16 och 17.

Mål 10 Minskad ojämlikhet. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Under konferensen vill vi arbeta med deltagande metoder och konferensens mål är att bredda dialogen som förs i Partsgemensamt forum för att fler ska få göra sina röster hörda.

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Genom att skapa en plattform för dialog mellan beslutsfattare och det civila samhället kan vi ta tillvara civilsamhällets expertis i viktiga samhällsfrågor och värna demokratin.

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap. Samarbete och partnerskap är viktigt även på nationell och lokal nivå. Regeringen ser möten mellan olikheter som en kreativ kraft och välkomnar innovativa partnerskap kring Agenda 2030 på fler områden. Vi ser Forumkonferensen som en plats där nya idéer om hur vi kan möta gemensamma utmaningar får utrymme att växa fram genom dialog och samskapande.